2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)
แบบสอบถามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (GIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปางจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ `การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0`

จังหวัดลำปาง จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ `การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0` ขึ้น ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง....
(17/01/2562)จังหวัดลำปางจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ `การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0`

จังหวัดลำปาง จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ `การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0` ขึ้น ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง....
(17/01/2562)จังหวัดลำปางประชุมคณะทำงานส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และหัตถอุตสาหกรรม

จังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะทำงานโครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และหัตถอุตสาหกรรม....
(17/01/2562)ดูข่าวเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )
(GIS) ตลาดประชารัฐ

Link