2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)
แบบสอบถามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (GIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง
Error: It's not possible to reach RSS file...

Notice: Undefined variable: imgnews in /san/www/html/lampangceo/v1-57/northern-news-620.inc.php on line 111 Notice: Undefined variable: headnews in /san/www/html/lampangceo/v1-57/northern-news-620.inc.php on line 112

Notice: Undefined variable: detail in /san/www/html/lampangceo/v1-57/northern-news-620.inc.php on line 113


Notice: Undefined variable: imgnews in /san/www/html/lampangceo/v1-57/northern-news-620.inc.php on line 111 Notice: Undefined variable: headnews in /san/www/html/lampangceo/v1-57/northern-news-620.inc.php on line 112

Notice: Undefined variable: detail in /san/www/html/lampangceo/v1-57/northern-news-620.inc.php on line 113


Notice: Undefined variable: imgnews in /san/www/html/lampangceo/v1-57/northern-news-620.inc.php on line 111 Notice: Undefined variable: headnews in /san/www/html/lampangceo/v1-57/northern-news-620.inc.php on line 112

Notice: Undefined variable: detail in /san/www/html/lampangceo/v1-57/northern-news-620.inc.php on line 113


ดูข่าวเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )
(GIS) ตลาดประชารัฐ

Link