2 5

แผนผังเว็บไซต์

ข้อมูลเพื่อการบริหาร

  • หน่วยการปกครอง
  • ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
  • ปริมาณน้ำฝนรายวัน จ.ลำปาง
  • อุณหภูมิอากาศ
  • คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
  • กำลังผลิตถ่านหินลิกไนต์
  • ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
  • ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

 

ระบบสารสนเทศ

  • ระบบ E-Document
  • ระบบทะเบียนออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
  • ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
  • ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
  • ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
  • ระบบ ตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุม
  • ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)

ภูมิสารสนเทศศาสตร์

  • GIS จังหวัดลำปาง
  • โครงการพระราชดำริ
  • GIS หน่วยงานราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด)

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

  • คณะผู้บริหาร
  • วาระผู้บริหาร
  • แผนผังเว็บไซต์

 

ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัดลำปาง

เว็บไซต์จังหวัดลำปาง

 

ดาวน์โหลด

 • ปฏิทินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
 • บรรยายสรุปสำหรับผู้บริหาร
 • บรรยายสรุปจังหวัด
 • ข้อมูลติดต่อหน่วยงานต่างๆในจังหวัดลำปาง