2 5

ดาวน์โหลด

- บรรยายสรุปจังหวัดลำปาง

- บรรยายสรุปสำหรับผู้บริหาร

- ปฏิทินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

- ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ

 

- โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ Firefox