แบบสอบถามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ
และการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลำปาง
(ขยายผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ)

1. ท่านทราบหรือไม่ว่าจังหวัดลำปางได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่(GIS)ประยุกต์ตามพระราชดำริ ปิดทองหลังพระมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

2. โครงการตามโจทย์ข้อ 1 มีประโยชน์ต่อการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดลำปางหรือไม่

3. ท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการฯหรือไม่

4. ท่านมีความพึ่งพอใจต่อโครงการนี้หรือไม่

5. ท่านคิดว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้านและควรดำเนินการต่ออีกหรือไม่