เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

!! ประกาศ !!
หน่วยงานใดประสงค์จะจองห้องประชุมสามารถติดต่อได้ที่
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น4 กลุ่มงานอำนวยการ

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ มกราคม 2565 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันเสาร์
1 มกราคม 2565  
       
วันอาทิตย์
2 มกราคม 2565  
       
วันจันทร์
3 มกราคม 2565  
       
วันอังคาร
4 มกราคม 2565  
       
วันพุธ
5 มกราคม 2565  
      สนจ.อำนวยการ
วันพฤหัสบดี
6 มกราคม 2565  
    รายงาน MC ไตรมาส 4.64 VCS กลุ่มจังหวัด
วันศุกร์
7 มกราคม 2565  
       
วันเสาร์
8 มกราคม 2565  
       
วันอาทิตย์
9 มกราคม 2565  
       
วันจันทร์
10 มกราคม 2565  
       
วันอังคาร
11 มกราคม 2565  
       
วันพุธ
12 มกราคม 2565  
       
วันพฤหัสบดี
13 มกราคม 2565  
       
วันศุกร์
14 มกราคม 2565  
       
วันเสาร์
15 มกราคม 2565  
       
วันอาทิตย์
16 มกราคม 2565  
       
วันจันทร์
17 มกราคม 2565  
       
วันอังคาร
18 มกราคม 2565  
       
วันพุธ
19 มกราคม 2565  
      สนจ.อำนวยการ
วันพฤหัสบดี
20 มกราคม 2565  
       
วันศุกร์
21 มกราคม 2565  
       
วันเสาร์
22 มกราคม 2565  
       
วันอาทิตย์
23 มกราคม 2565  
       
วันจันทร์
24 มกราคม 2565  
    สนจ.
วันอังคาร
25 มกราคม 2565  
       
วันพุธ
26 มกราคม 2565  
      สนจ.อำนวยการ
วันพฤหัสบดี
27 มกราคม 2565  
       
วันศุกร์
28 มกราคม 2565  
       
วันเสาร์
29 มกราคม 2565  
       
วันอาทิตย์
30 มกราคม 2565  
       
วันจันทร์
31 มกราคม 2565  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ มกราคม 2565 ] เดือนถัดไป-->>