เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ กันยายน 2560 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันศุกร์
1 กันยายน 2560  
       
วันเสาร์
2 กันยายน 2560  
       
วันอาทิตย์
3 กันยายน 2560  
       
วันจันทร์
4 กันยายน 2560  
       
วันอังคาร
5 กันยายน 2560  
       
วันพุธ
6 กันยายน 2560  
    การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2560 การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2560
วันพฤหัสบดี
7 กันยายน 2560  
      การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 3/2560
วันศุกร์
8 กันยายน 2560  
    ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง  
วันเสาร์
9 กันยายน 2560  
       
วันอาทิตย์
10 กันยายน 2560  
       
วันจันทร์
11 กันยายน 2560  
    การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่
วันอังคาร
12 กันยายน 2560  
    ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ประชุมคณะกรรมการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่2 จังหวัดลำปาง
วันพุธ
13 กันยายน 2560  
    ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2560 ต่ออายุใบอนุญาตตามโครงการบริหารจัดการการใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อขจัดความยากจน
วันพฤหัสบดี
14 กันยายน 2560  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว)  
วันศุกร์
15 กันยายน 2560  
    พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
วันเสาร์
16 กันยายน 2560  
       
วันอาทิตย์
17 กันยายน 2560  
       
วันจันทร์
18 กันยายน 2560  
    ประชุม คกก.ก.ธ.จ.ลป. ประชุมกองทุนยุติธรรมครั้ง8/2560
วันอังคาร
19 กันยายน 2560  
    ประชุมคณะทำงาน
วันพุธ
20 กันยายน 2560  
    ประชุมคณะทำงาน
วันพฤหัสบดี
21 กันยายน 2560  
    ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานฯ ของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ล.ป.
วันศุกร์
22 กันยายน 2560  
       
วันเสาร์
23 กันยายน 2560  
       
วันอาทิตย์
24 กันยายน 2560  
       
วันจันทร์
25 กันยายน 2560  
      ประชุม คกก.กรอ.จ.ลป. ครั้งที่ 4/2560
วันอังคาร
26 กันยายน 2560  
       
วันพุธ
27 กันยายน 2560  
    ประชุม กบจ.6/2560
วันพฤหัสบดี
28 กันยายน 2560  
    ประชุม กบจ.ลำปาง ครั้งที่ 6/2560
วันศุกร์
29 กันยายน 2560  
      การประชุม คกก.กรอ.จ.ลป ครั้งที่ 4/2560
วันเสาร์
30 กันยายน 2560  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ กันยายน 2560 ] เดือนถัดไป-->>