เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ กรกฎาคม 2562 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันจันทร์
1 กรกฎาคม 2562  
       
วันอังคาร
2 กรกฎาคม 2562  
      ลดความเลื้่อมล้ำทางการศึกษา
วันพุธ
3 กรกฎาคม 2562  
    คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.พ.  
วันพฤหัสบดี
4 กรกฎาคม 2562  
      พิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2563
วันศุกร์
5 กรกฎาคม 2562  
    ประชุมคณะกรรมการติดตามและรักษาความสงบในการจัดการรับฟังความคิดเห็นฯ  
วันเสาร์
6 กรกฎาคม 2562  
       
วันอาทิตย์
7 กรกฎาคม 2562  
       
วันจันทร์
8 กรกฎาคม 2562  
       
วันอังคาร
9 กรกฎาคม 2562  
    ซักซ้อมการดำเนินงานวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 ประชุมท้องถิ่นและพนักงานตรวจโรคสัตว์ฯ
วันพุธ
10 กรกฎาคม 2562  
    คณะกรรมการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานประจำจังหวัดลำปาง หารือ ก.ธ.จ
วันพฤหัสบดี
11 กรกฎาคม 2562  
    นำเสนอประโยชน์จากการประยุทธ์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติ ครม 11ก.ค.2532 เห็นชอบจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง
วันศุกร์
12 กรกฎาคม 2562  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลำปาง
วันเสาร์
13 กรกฎาคม 2562  
       
วันอาทิตย์
14 กรกฎาคม 2562  
       
วันจันทร์
15 กรกฎาคม 2562  
       
วันอังคาร
16 กรกฎาคม 2562  
       
วันพุธ
17 กรกฎาคม 2562  
       
วันพฤหัสบดี
18 กรกฎาคม 2562  
    เตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบ โครงการ OTOP นวัตวิถี ประชุมเร่งรัดเบิกจ่าย ครั้งที่ 2/2562
วันศุกร์
19 กรกฎาคม 2562  
    การขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด ?ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลขอจังหวัด? ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
วันเสาร์
20 กรกฎาคม 2562  
       
วันอาทิตย์
21 กรกฎาคม 2562  
       
วันจันทร์
22 กรกฎาคม 2562  
    ประชุมติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
วันอังคาร
23 กรกฎาคม 2562  
      ประชุมแก้ไขปัญหาการใช้น้ำฯ (ลำน้ำจาง)
วันพุธ
24 กรกฎาคม 2562  
      ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี
25 กรกฎาคม 2562  
    ประชุมจัดทำแผน ปภ.  
วันศุกร์
26 กรกฎาคม 2562  
    ประชุมนายอำเภอ  
วันเสาร์
27 กรกฎาคม 2562  
       
วันอาทิตย์
28 กรกฎาคม 2562  
       
วันจันทร์
29 กรกฎาคม 2562  
       
วันอังคาร
30 กรกฎาคม 2562  
    ประชุมคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้  
วันพุธ
31 กรกฎาคม 2562  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ กรกฎาคม 2562 ] เดือนถัดไป-->>