เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

!! ประกาศ !!
หน่วยงานใดประสงค์จะจองห้องประชุมสามารถติดต่อได้ที่
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น4 กลุ่มงานอำนวยการ

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ กรกฎาคม 2565 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันศุกร์
1 กรกฎาคม 2565  
    ประชุมกลุ่มจังหวัด  
วันเสาร์
2 กรกฎาคม 2565  
       
วันอาทิตย์
3 กรกฎาคม 2565  
       
วันจันทร์
4 กรกฎาคม 2565  
      คกก.บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
วันอังคาร
5 กรกฎาคม 2565  
    คพร. คณะอนุกรรมการ กรอ.จ.ลป.
วันพุธ
6 กรกฎาคม 2565  
    VCS ติดตามนโยบายของรัฐบาล  
วันพฤหัสบดี
7 กรกฎาคม 2565  
    คกก.หมอพืี้นบ้านจังหวัดลำปาง
วันศุกร์
8 กรกฎาคม 2565  
    วัตถุระเบิด คณะทำงานโต๊ะข่าวยาเสพติด
วันเสาร์
9 กรกฎาคม 2565  
       
วันอาทิตย์
10 กรกฎาคม 2565  
       
วันจันทร์
11 กรกฎาคม 2565  
      ประชุมยุทธศาสตร์5
วันอังคาร
12 กรกฎาคม 2565  
    คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ ประจำปี 2565
วันพุธ
13 กรกฎาคม 2565  
       
วันพฤหัสบดี
14 กรกฎาคม 2565  
       
วันศุกร์
15 กรกฎาคม 2565  
       
วันเสาร์
16 กรกฎาคม 2565  
       
วันอาทิตย์
17 กรกฎาคม 2565  
       
วันจันทร์
18 กรกฎาคม 2565  
      สถานบริการ
วันอังคาร
19 กรกฎาคม 2565  
       
วันพุธ
20 กรกฎาคม 2565  
    กรอ.จ.ลป. คพจ. ครั้งที่ 3
วันพฤหัสบดี
21 กรกฎาคม 2565  
       
วันศุกร์
22 กรกฎาคม 2565  
       
วันเสาร์
23 กรกฎาคม 2565  
       
วันอาทิตย์
24 กรกฎาคม 2565  
       
วันจันทร์
25 กรกฎาคม 2565  
    มูลนิธิสมาคมงานแก้จน  
วันอังคาร
26 กรกฎาคม 2565  
       
วันพุธ
27 กรกฎาคม 2565  
       
วันพฤหัสบดี
28 กรกฎาคม 2565  
       
วันศุกร์
29 กรกฎาคม 2565  
       
วันเสาร์
30 กรกฎาคม 2565  
       
วันอาทิตย์
31 กรกฎาคม 2565  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ กรกฎาคม 2565 ] เดือนถัดไป-->>