เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ มีนาคม 2562 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันศุกร์
1 มีนาคม 2562  
       
วันเสาร์
2 มีนาคม 2562  
       
วันอาทิตย์
3 มีนาคม 2562  
       
วันจันทร์
4 มีนาคม 2562  
    ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันอังคาร
5 มีนาคม 2562  
    ประชุมศูนย์ถนนฯ ครั้งที่ 3/2562 VCS แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (Cops)
วันพุธ
6 มีนาคม 2562  
      ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี
7 มีนาคม 2562  
    หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดข้อมูล จปฐ ปี2562  
วันศุกร์
8 มีนาคม 2562  
       
วันเสาร์
9 มีนาคม 2562  
       
วันอาทิตย์
10 มีนาคม 2562  
       
วันจันทร์
11 มีนาคม 2562  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว)  
วันอังคาร
12 มีนาคม 2562  
       
วันพุธ
13 มีนาคม 2562  
    ประชุมคณะทำงานโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานฯ  
วันพฤหัสบดี
14 มีนาคม 2562  
    ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง
วันศุกร์
15 มีนาคม 2562  
    ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่น ประชุม กบจ.ลำปาง
วันเสาร์
16 มีนาคม 2562  
    สอนเสริมหลักสูตร รปศ. มสธ.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
วันอาทิตย์
17 มีนาคม 2562  
    สอนเสริมหลักสูตร รปศ. มสธ.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
วันจันทร์
18 มีนาคม 2562  
    ประชุมกรรมกาอิสลามประจำจังหวัด การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
วันอังคาร
19 มีนาคม 2562  
    ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ (ครั้งที่1)  
วันพุธ
20 มีนาคม 2562  
    ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ถนนฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 62
วันพฤหัสบดี
21 มีนาคม 2562  
    ประชุมสำนักงาน คณะกรรมการจัดหาทุนโครงการอุปสมบท
วันศุกร์
22 มีนาคม 2562  
    อบรมดับเพลิงขั้นต้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง ประชุมเร่งรัด ครั้งที่ 1/2562
วันเสาร์
23 มีนาคม 2562  
       
วันอาทิตย์
24 มีนาคม 2562  
       
วันจันทร์
25 มีนาคม 2562  
    การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2562-2564 (ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ. 2563)
วันอังคาร
26 มีนาคม 2562  
    ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำจังหวัดลำปาง 2/2562 ประชุมบริหารจัดการสับปะรดปี2562
วันพุธ
27 มีนาคม 2562  
    ประชุมคณะอนุกรรมการ กทบ. ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัด ครั้งที่ 1/62
วันพฤหัสบดี
28 มีนาคม 2562  
    ประชุมนายอำเภอ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรฯ 2/2562
วันศุกร์
29 มีนาคม 2562  
    การจัดพิธีทำน้ำอภิเษก ประชุมการแก้ไขปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ
วันเสาร์
30 มีนาคม 2562  
       
วันอาทิตย์
31 มีนาคม 2562  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ มีนาคม 2562 ] เดือนถัดไป-->>