เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ พฤศจิกายน 2562 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันศุกร์
1 พฤศจิกายน 2562  
       
วันเสาร์
2 พฤศจิกายน 2562  
       
วันอาทิตย์
3 พฤศจิกายน 2562  
       
วันจันทร์
4 พฤศจิกายน 2562  
    หมอกควันไฟป่า ประชุมคณะกรรมการกองนิทรรศการงานฤดูหนาว2563
วันอังคาร
5 พฤศจิกายน 2562  
       
วันพุธ
6 พฤศจิกายน 2562  
       
วันพฤหัสบดี
7 พฤศจิกายน 2562  
    ประชุมปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ  
วันศุกร์
8 พฤศจิกายน 2562  
       
วันเสาร์
9 พฤศจิกายน 2562  
       
วันอาทิตย์
10 พฤศจิกายน 2562  
       
วันจันทร์
11 พฤศจิกายน 2562  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว) คณะกรรมการจัดงานวิ่ง
วันอังคาร
12 พฤศจิกายน 2562  
       
วันพุธ
13 พฤศจิกายน 2562  
    ประชุมโครงการประชารัฐภาคเหนือตอนบน 1  
วันพฤหัสบดี
14 พฤศจิกายน 2562  
    ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์มหาดไทย ประชุมเตรียมความพร้อมงานสัมมนาหอการค้า
วันศุกร์
15 พฤศจิกายน 2562  
      ประชุม คกก.กรอ.จ.ลป.
วันเสาร์
16 พฤศจิกายน 2562  
       
วันอาทิตย์
17 พฤศจิกายน 2562  
       
วันจันทร์
18 พฤศจิกายน 2562  
       
วันอังคาร
19 พฤศจิกายน 2562  
    คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่1/2562  
วันพุธ
20 พฤศจิกายน 2562  
      การประชุมคณะทำงานคลินิคโรคจากการทำงานระดับจังหวัด
วันพฤหัสบดี
21 พฤศจิกายน 2562  
      ประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายครั้งที่ 3/62
วันศุกร์
22 พฤศจิกายน 2562  
       
วันเสาร์
23 พฤศจิกายน 2562  
    จัดอบรมพัฒนาศักยภาพและความรู้ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชก.)
วันอาทิตย์
24 พฤศจิกายน 2562  
    อบรมพัฒนาศักยภาพและความรู้ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชก.)
วันจันทร์
25 พฤศจิกายน 2562  
    ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าสวนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
วันอังคาร
26 พฤศจิกายน 2562  
       
วันพุธ
27 พฤศจิกายน 2562  
    ประชุม กบจ.
วันพฤหัสบดี
28 พฤศจิกายน 2562  
      ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ
วันศุกร์
29 พฤศจิกายน 2562  
       
วันเสาร์
30 พฤศจิกายน 2562  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ พฤศจิกายน 2562 ] เดือนถัดไป-->>