เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ พฤศจิกายน 2560 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันพุธ
1 พฤศจิกายน 2560  
    ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) ประชุมแผนการตลาด
วันพฤหัสบดี
2 พฤศจิกายน 2560  
    ประชุมกำหนดพื้นที่ในการเดินสำรวจออกโฉนด ประชุมชี้แจงกฎหมายใหม่ด้านความปลอดภัยฯ
วันศุกร์
3 พฤศจิกายน 2560  
    คณะอนุกรรมการการดำเนินงานฯ ปราบปรามทุจริต  
วันเสาร์
4 พฤศจิกายน 2560  
       
วันอาทิตย์
5 พฤศจิกายน 2560  
       
วันจันทร์
6 พฤศจิกายน 2560  
       
วันอังคาร
7 พฤศจิกายน 2560  
    การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดลำปาง  
วันพุธ
8 พฤศจิกายน 2560  
      ประชุม กบจ.ครั้งที่ 7/2560
วันพฤหัสบดี
9 พฤศจิกายน 2560  
       
วันศุกร์
10 พฤศจิกายน 2560  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว) ประชุมหารือ 12 วาระ เรื่องเศรษฐกิจ
วันเสาร์
11 พฤศจิกายน 2560  
       
วันอาทิตย์
12 พฤศจิกายน 2560  
       
วันจันทร์
13 พฤศจิกายน 2560  
    ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม
วันอังคาร
14 พฤศจิกายน 2560  
    ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน  
วันพุธ
15 พฤศจิกายน 2560  
    คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.ลป.พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประชุมชี้แจ้งแนวทางการสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน
วันพฤหัสบดี
16 พฤศจิกายน 2560  
    vcs ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ สป.มท.  
วันศุกร์
17 พฤศจิกายน 2560  
      ประชุมเตรียมความพร้อมจักรยานทางไกลฯ
วันเสาร์
18 พฤศจิกายน 2560  
       
วันอาทิตย์
19 พฤศจิกายน 2560  
       
วันจันทร์
20 พฤศจิกายน 2560  
      ประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคจังหวัดลำปาง ปี 2561
วันอังคาร
21 พฤศจิกายน 2560  
      ประชุมลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้
วันพุธ
22 พฤศจิกายน 2560  
      ประชุมแผน
วันพฤหัสบดี
23 พฤศจิกายน 2560  
    คณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกร้านค้าเข้าโครงการธงฟ้าประชารัฐระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ประชุม คกก.กำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานฯ
วันศุกร์
24 พฤศจิกายน 2560  
      การจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุนานาชาติ
วันเสาร์
25 พฤศจิกายน 2560  
       
วันอาทิตย์
26 พฤศจิกายน 2560  
       
วันจันทร์
27 พฤศจิกายน 2560  
      ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อ.พ.ส.ท.
วันอังคาร
28 พฤศจิกายน 2560  
    ประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการงานฤดูหนาว  
วันพุธ
29 พฤศจิกายน 2560  
    ประชุมนายอำเภอ ประชุม คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจำจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี
30 พฤศจิกายน 2560  
    ประชุมการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ พฤศจิกายน 2560 ] เดือนถัดไป-->>