เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ พฤษภาคม 2562 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันพุธ
1 พฤษภาคม 2562  
       
วันพฤหัสบดี
2 พฤษภาคม 2562  
    ประชุมการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประชุมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด
วันศุกร์
3 พฤษภาคม 2562  
      การขับเคลื่อนถนนปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปี 2562
วันเสาร์
4 พฤษภาคม 2562  
       
วันอาทิตย์
5 พฤษภาคม 2562  
       
วันจันทร์
6 พฤษภาคม 2562  
       
วันอังคาร
7 พฤษภาคม 2562  
       
วันพุธ
8 พฤษภาคม 2562  
    ประชุม กองทุนสตรีฯ  
วันพฤหัสบดี
9 พฤษภาคม 2562  
       
วันศุกร์
10 พฤษภาคม 2562  
    ประชุม สสส.  
วันเสาร์
11 พฤษภาคม 2562  
       
วันอาทิตย์
12 พฤษภาคม 2562  
       
วันจันทร์
13 พฤษภาคม 2562  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว) ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบ ปี 62
วันอังคาร
14 พฤษภาคม 2562  
       
วันพุธ
15 พฤษภาคม 2562  
    ประชุมเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง ประชุมคณะทำงานพิจารณาการสำรวจตรวจสอบฯ อพยพ 5 หมู่บ้าน(ระดับจังหวัด)
วันพฤหัสบดี
16 พฤษภาคม 2562  
      ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สิน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง
วันศุกร์
17 พฤษภาคม 2562  
    ประชุมคณะทำงานจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 ประชุม อจร.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562
วันเสาร์
18 พฤษภาคม 2562  
       
วันอาทิตย์
19 พฤษภาคม 2562  
       
วันจันทร์
20 พฤษภาคม 2562  
       
วันอังคาร
21 พฤษภาคม 2562  
      ประชุมอพยพ5หมู่บ้าน
วันพุธ
22 พฤษภาคม 2562  
    ประชุมชี้แจงซักซ้อมการปฏิบัติตามร่าง พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
วันพฤหัสบดี
23 พฤษภาคม 2562  
      การประชุมชี้แจงการตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
วันศุกร์
24 พฤษภาคม 2562  
    vcs ประชุม กบจ.ลป. ครั้ง 4-2562
วันเสาร์
25 พฤษภาคม 2562  
       
วันอาทิตย์
26 พฤษภาคม 2562  
       
วันจันทร์
27 พฤษภาคม 2562  
       
วันอังคาร
28 พฤษภาคม 2562  
    ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการคนพิการ
วันพุธ
29 พฤษภาคม 2562  
    ประชุมนายอำเภอ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี
30 พฤษภาคม 2562  
       
วันศุกร์
31 พฤษภาคม 2562  
    กำหนดแนวทางการจัดการขยะภายในศาลากลางจังหวัดลำปาง ประชุม นตผ.เพื่อจัดประเภทหมู่บ้าน
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ พฤษภาคม 2562 ] เดือนถัดไป-->>