เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ กันยายน 2562 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันอาทิตย์
1 กันยายน 2562  
       
วันจันทร์
2 กันยายน 2562  
    ประชุม VCS กระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  
วันอังคาร
3 กันยายน 2562  
       
วันพุธ
4 กันยายน 2562  
      VCSเรื่องประชาพิจารณ์ งบประมาณ
วันพฤหัสบดี
5 กันยายน 2562  
    VCSการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวิ่งต้านโกง 2562
วันศุกร์
6 กันยายน 2562  
    ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบ 2563  
วันเสาร์
7 กันยายน 2562  
       
วันอาทิตย์
8 กันยายน 2562  
       
วันจันทร์
9 กันยายน 2562  
       
วันอังคาร
10 กันยายน 2562  
    ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำปาง ประชุม โครงการเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ
วันพุธ
11 กันยายน 2562  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว)  
วันพฤหัสบดี
12 กันยายน 2562  
    ประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ การประชุมคณะอนุกรรมการฯ มันสำปะหลัง ระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562
วันศุกร์
13 กันยายน 2562  
      ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2562
วันเสาร์
14 กันยายน 2562  
       
วันอาทิตย์
15 กันยายน 2562  
       
วันจันทร์
16 กันยายน 2562  
    ประชุมคณะอนุกรรมการฯคนพิการ  
วันอังคาร
17 กันยายน 2562  
    ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15
วันพุธ
18 กันยายน 2562  
       
วันพฤหัสบดี
19 กันยายน 2562  
      ประชุมคณะอนุกรรมการฯคนพิการ
วันศุกร์
20 กันยายน 2562  
    คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  
วันเสาร์
21 กันยายน 2562  
       
วันอาทิตย์
22 กันยายน 2562  
       
วันจันทร์
23 กันยายน 2562  
       
วันอังคาร
24 กันยายน 2562  
       
วันพุธ
25 กันยายน 2562  
       
วันพฤหัสบดี
26 กันยายน 2562  
    ประชุมนายอำเภอ  
วันศุกร์
27 กันยายน 2562  
       
วันเสาร์
28 กันยายน 2562  
       
วันอาทิตย์
29 กันยายน 2562  
       
วันจันทร์
30 กันยายน 2562  
      ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำต่างถิ่น
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ กันยายน 2562 ] เดือนถัดไป-->>