เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ มกราคม 2562 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันอังคาร
1 มกราคม 2562  
       
วันพุธ
2 มกราคม 2562  
       
วันพฤหัสบดี
3 มกราคม 2562  
    ประชุมปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง  
วันศุกร์
4 มกราคม 2562  
       
วันเสาร์
5 มกราคม 2562  
    สอนเสริมแบบเข้มพิเศษ มสธ. กำนันผู้ใหญ่บ้าน
วันอาทิตย์
6 มกราคม 2562  
    สอนเสริมแบบเข้มพิเศษ มสธ.กำนันผู้ใหญ่บ้าน
วันจันทร์
7 มกราคม 2562  
    การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2562 การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562
วันอังคาร
8 มกราคม 2562  
    ประชุม ครม.สัญจร ประชุมเตรียมงานฯ
วันพุธ
9 มกราคม 2562  
    พิจารณาอนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้าย วัตถุระเบิด  
วันพฤหัสบดี
10 มกราคม 2562  
    เตรียมรับคณะ รมต.
วันศุกร์
11 มกราคม 2562  
    เตรียมรับคณะ รมต.
วันเสาร์
12 มกราคม 2562  
    เตรียมรับคณะ รมต.
วันอาทิตย์
13 มกราคม 2562  
      ประชุมเตรียมการ ศดธ.ลป ส่วนหน้า (ครม.)
วันจันทร์
14 มกราคม 2562  
    ประชุม กรอ. เพื่อซักซ้อมการนำเสนอ ครม.
วันอังคาร
15 มกราคม 2562  
    ประชุมเพื่อวางแผนประชุมตรวจราชการของกระทรวงแรงงาน  
วันพุธ
16 มกราคม 2562  
       
วันพฤหัสบดี
17 มกราคม 2562  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว)  
วันศุกร์
18 มกราคม 2562  
    โครงการคุณธรรมจริยธรรมฯ  
วันเสาร์
19 มกราคม 2562  
    สอนเสริมแบบเข้มพิเศษ มสธ. กำนันผู้ใหญ่บ้าน
วันอาทิตย์
20 มกราคม 2562  
    สอนเสริมแบบเข้มพิเศษ มสธ. กำนันผู้ใหญ่บ้าน
วันจันทร์
21 มกราคม 2562  
    การขับเคลื่อนถนนปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเพณีสงกรานต์ปี62  
วันอังคาร
22 มกราคม 2562  
    ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2562 ประชุม กบจ.1/2562
วันพุธ
23 มกราคม 2562  
    ประชุม กบจ1/2562
วันพฤหัสบดี
24 มกราคม 2562  
       
วันศุกร์
25 มกราคม 2562  
    ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย ครั้งที่ 2/2561 การประชุมคณะกรรมการเพื่อการแก้ปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562
วันเสาร์
26 มกราคม 2562  
       
วันอาทิตย์
27 มกราคม 2562  
       
วันจันทร์
28 มกราคม 2562  
    ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำปาง 1/2562  
วันอังคาร
29 มกราคม 2562  
      ประชุม Coo กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันพุธ
30 มกราคม 2562  
    ประชุมนายอำเภอ  
วันพฤหัสบดี
31 มกราคม 2562  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ มกราคม 2562 ] เดือนถัดไป-->>