เข้าไปหน้าล็อกอิน

ออกสู่เมนูหลัก

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ มีนาคม 2560 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม 1 (180 คน) ห้องประชุม 2 (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันพุธ
1 มีนาคม 2560  
    ประชุมเตรียมการจัดงานรถไฟ รถม้า ประชุมเพื่อติดตามภารกิจสำคัญของกรมที่ดิน
วันพฤหัสบดี
2 มีนาคม 2560  
    เตรียมการจัดกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ การรับฟังความคิดเห็นเพื่อความปรองดอง
วันศุกร์
3 มีนาคม 2560  
    ประชุมเตรียมงานสลุงหลวงฯ เชิญประชุมสมาชิก Biz Club
วันเสาร์
4 มีนาคม 2560  
       
วันอาทิตย์
5 มีนาคม 2560  
       
วันจันทร์
6 มีนาคม 2560  
      ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจ.ลำปาง
วันอังคาร
7 มีนาคม 2560  
      ประชุมเตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุ
วันพุธ
8 มีนาคม 2560  
      ประชุมคณะกรรมการด้านระดมทุนกิจกรรมวิ่ง"หนึ่งล้านห้าแสนก้าว ศิริราชและพสกนิกรไทย วิ่งเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่-ศิริราช"
วันพฤหัสบดี
9 มีนาคม 2560  
      ประชุม PMQA หมวด 4
วันศุกร์
10 มีนาคม 2560  
    การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15
วันเสาร์
11 มีนาคม 2560  
       
วันอาทิตย์
12 มีนาคม 2560  
       
วันจันทร์
13 มีนาคม 2560  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว) ประชุมคณะทำงานเตรียมพร้อมอรยสถาปัตย์
วันอังคาร
14 มีนาคม 2560  
      ประชุม ก.ธ.จ.ลำปาง
วันพุธ
15 มีนาคม 2560  
    การหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมฯ  
วันพฤหัสบดี
16 มีนาคม 2560  
      ประชุมคณะทำงานเกษตรทฤษฎีใหม่
วันศุกร์
17 มีนาคม 2560  
    ประชุม กบจ.ครั้งที่ 2/2560 ประชุมคณะกก.พิจารณาการใช้จ่ายเงินทดรองฯเพื่อป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจ.ลำปาง
วันเสาร์
18 มีนาคม 2560  
       
วันอาทิตย์
19 มีนาคม 2560  
       
วันจันทร์
20 มีนาคม 2560  
    ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือฯ การประชุมการประเมินส่วนราชการ ตาม ม.44
วันอังคาร
21 มีนาคม 2560  
    การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวังครั้งที่ 1/2560  
วันพุธ
22 มีนาคม 2560  
    ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2560 การประชุมผู้ประกอบการในการดำเนินกิจกรรมจัดคาราวานท่องเที่ยวของดีนครลำปาง
วันพฤหัสบดี
23 มีนาคม 2560  
    ประชุมเตรียมงานรถไฟรถม้า ประชุมคระกรรมการจัดงานสลุงหลวง และเตรียมการจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ปี 2560
วันศุกร์
24 มีนาคม 2560  
    การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ครั้งที่ 2/2560 เตรียมการตรวจเลือกทหารฯ ประจำปี 2560
วันเสาร์
25 มีนาคม 2560  
       
วันอาทิตย์
26 มีนาคม 2560  
       
วันจันทร์
27 มีนาคม 2560  
    ประชุม PMQA
วันอังคาร
28 มีนาคม 2560  
    ประชุม PMQA
วันพุธ
29 มีนาคม 2560  
    ประชุม PMQA การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2560
วันพฤหัสบดี
30 มีนาคม 2560  
    ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมเตรียมการจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ปี 2560
วันศุกร์
31 มีนาคม 2560  
    ประชุมเตรียมการจัดงาน สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ปี 2560  
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ มีนาคม 2560 ] เดือนถัดไป-->>