เข้าไปหน้าล็อกอิน

ออกสู่เมนูหลัก

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ มิถุนายน 2560 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม 1 (180 คน) ห้องประชุม 2 (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันพฤหัสบดี
1 มิถุนายน 2560  
       
วันศุกร์
2 มิถุนายน 2560  
    สรุปผลการดำเนินงาน Otop Midyear 2017 ผู้ประกอบการ ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัด ภายใต้ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ งบแผนพัฒนาภาค 2561 เพิ่มเติม
วันเสาร์
3 มิถุนายน 2560  
       
วันอาทิตย์
4 มิถุนายน 2560  
       
วันจันทร์
5 มิถุนายน 2560  
    ประชุมตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ของผุ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย(นายอำนวย ตั้งเจริญชัย)  
วันอังคาร
6 มิถุนายน 2560  
    เตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง
วันพุธ
7 มิถุนายน 2560  
      การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน้ำวังและวิชาการ
วันพฤหัสบดี
8 มิถุนายน 2560  
      ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER จ.ลำปาง
วันศุกร์
9 มิถุนายน 2560  
    ประชุมคณะกรรมการ SC การประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
วันเสาร์
10 มิถุนายน 2560  
       
วันอาทิตย์
11 มิถุนายน 2560  
       
วันจันทร์
12 มิถุนายน 2560  
    ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง(โต๊ะข่าว) ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2560
วันอังคาร
13 มิถุนายน 2560  
    ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรฯ
วันพุธ
14 มิถุนายน 2560  
    โครงการจิตอาสาพัฒนาหน่วยงานราชการ การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2560
วันพฤหัสบดี
15 มิถุนายน 2560  
    ประชุม คกก.กรอ.จ.ลป  
วันศุกร์
16 มิถุนายน 2560  
      ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 4/2560
วันเสาร์
17 มิถุนายน 2560  
       
วันอาทิตย์
18 มิถุนายน 2560  
       
วันจันทร์
19 มิถุนายน 2560  
    ประชุมคณะทำงานด้านการอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน
วันอังคาร
20 มิถุนายน 2560  
       
วันพุธ
21 มิถุนายน 2560  
    พล.ต.ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ ผช.ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.ตรวจและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการฯ  
วันพฤหัสบดี
22 มิถุนายน 2560  
    ประชุม VCS ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คัดเลือกนักเรียนทุน ม.ท.ศ.
วันศุกร์
23 มิถุนายน 2560  
      การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2560
วันเสาร์
24 มิถุนายน 2560  
       
วันอาทิตย์
25 มิถุนายน 2560  
       
วันจันทร์
26 มิถุนายน 2560  
    พิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง (อกส.จ.)
วันอังคาร
27 มิถุนายน 2560  
    ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมฯ  
วันพุธ
28 มิถุนายน 2560  
      ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการโครงการงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561
วันพฤหัสบดี
29 มิถุนายน 2560  
    ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย การสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560
วันศุกร์
30 มิถุนายน 2560  
    เวทีบันทึกความร่วมมือเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดลำปาง การประชุม อ.จ.ร. ครั้งที่ 2
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ มิถุนายน 2560 ] เดือนถัดไป-->>