คุณต้องการมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น
ต่อการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่


   ต้องการ
   ไม่ต้องการ

         

     ผลการ Vote

    แสดงความคิดเห็น


ระบบงานแผนการจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสาร
วันที่
หมายเหตุ
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง
13 มี.ค.2560
 
สอบราคาจ้างเหมาจัดงานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
7 มี.ค.2560
 
สอบราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกฯ / จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำฯ  (จำนวน 2 รายการ  247-248)
14 ธ.ค.2559
 
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าเซรามิก (Road Show)
7 ธ.ค.2559
 
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 29
4 พ.ย.2559
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 14 ต.ค.2559  
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 7 ต.ค.2559  
 ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดลำปาง (แบบ สขร.1) ประจำปี 2559
5 ต.ค.2559
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประชุมสภากาแฟประจำเดือน มกราคม 2560   23/1/60
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดลำปาง   18/1/60

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง   17/1/60

ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ของจังหวัดลำปาง   17/1/60
ประกาศ ก.ต่างประเทศ เรื่องหลักเกณฑ์การประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเยาวชน   16/1/60
 โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย   16/1/60
 น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ประจำปี 2560   16/1/60
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)   12/1/60
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานใน สนง. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง   11/1/60
  ผลการออกสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2560   5/1/60
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสำนักงานจังหวัดลำปาง

 กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ

 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

 ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 2

 ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 3

 ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 4

ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 5

ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 6

ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 7

 ระเบียบสำนักฯว่าด้วยการพัสดุวิธีอิเลกทรอนิกส์พ.ศ.2549

 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุพ.ศ.2543

 

 สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 54351 080