USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ.สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562 ชั้น 1 ห้องประชุม สนง.ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ผู้ประสาน กิตตินันต์ 084-1717551
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
11.00 น.   ประธานการประชุม อ.ก.พ.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ผู้ประสาน ผอ.กฤษฎา 089-2034317
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/ 2562 ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่น ฯ ผู้ประสาน แสงเดือน 089-1923926
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องประชุม สนง.คลังจังหวัดลำปาง ผู้ประสาน กัลย์กมล 062-6822129
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
16.30 น.   ร่วมแถลงข่าวงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 (Mae Moh Festival 2019) (การแต่งกาย : เสื้อยืดเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ) ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง ผู้ประสานงาน ภาวิช 086-7874812
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบาย "โครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน" ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
11.00 น.   ร่วมประชุม อ.ก.พ.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ประจำปีงบประมาณ 2562 ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประชุมคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2562 ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด -
นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
พ.อ.สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.)
08.30 น.   ประชุมมอบนโยบาย/สั่งการ ต่อ ผบ.นขต.มทบ.๓๒ ประจำเดือน พ.ย. ๖๒ ห้องประชุมสุรศักดิ์มนตรี มทบ.๓๒ -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
11.00 น.   ประชุม อ.ก.พ.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
16.30 น.    ร่วมแถลงข่าวงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 (Mae Moh Festival 2019) ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบาย "โครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านา การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน" ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
11.00 น.   ประชุม อ.ก.พ.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุมเขลางค์นคร -<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤศจิกายน 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30