USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
07.30 น.   ปรึกษาหารือ เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ฯ ร่วมกับ อาจารย์อรรฆพจน์ วงศ์พึ่งไชย ผู้ประสานงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ โรงแรมบุษย์น้ำทอง -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และแผนพัฒนาภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง สนจ.ยพ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   พบปะประชาชน และตรวจเยี่ยมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนไผ่งามวิทยา ม.5 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดงาน วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง 61 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎลำปาง ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น้ำจังหวัดลำปาง ห้องประชุมเขลางค์นคร -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.30 น.   ประธานประชุม คกก. เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุม คกก.การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.00 น.    ประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงาน การเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี ห้องประชุมอาลัมภางค์ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดลำปาง ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 สนง.เทศบาลนครลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท,ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 และที่ 2 เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.00 น.    ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน กรณีการค้นหา กู้ภัย และช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ห้องอัมรินทร์ โรงแรม เอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
14.45 น.   บรรยายพิเศษ สถาบันหลักของชาติ รร.มัธยมวิทยา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จัดผู้แทน
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
15.00 น.   ประชุมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง จัดผู้แทน
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนไผ่งามวิทยา ม.5 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ร่วมงานฌาปนกิจศพ สุสานบ้านแจ้คอน ม.6 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
08.00 น.   เข้าร่วมโครงการ "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561" โรงเรียนไผ่งามวิทยา หมู่ 5 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
15.00 น.   ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน การเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี ห้องประชุมอาลัมภางค์ -<<<   ย้อนหลัง | เดือน สิงหาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509