USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพันธ์ บุญหลวง) เข้าพบ หารือข้อราชการ ห้องประชุม สนง.ผวจ.ลป. -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   บันทึกเสียงสปอตวิทยุถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พรบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 สวท.ลป. กาญจนา 081-3879756
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.15 น.   ประธานพิธีเปิดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด (การแต่งกาย : ผ้าไทยสีเหลือง) บริเวณลานกิจกรรมหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
07.50 น.   ต้อนรับเอกอัครทูตเวียดนามประจำประเทศไทย (การแต่งกาย ชุดสูท) ท่าอากาศยานลำปาง -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ร่วมพิธีเปิดตัวหนังสือและมอบหนังสือ "ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ผู้วางรากฐานสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเวียดนามกับประเทศไทย" อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลักราชภัฎลำปาง -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่มอก ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานชลประทานที่ 2 -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง (ก.ท.จ.ลำปาง) ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.15 น.   ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำปาง บริเวณลานกิจกรรมหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ตรวจสอบพื้นที่เพื่อจ่ายค่าชดเชยเยียวยา ตามมติ ครม.และติดตามความก้าวหน้า พท.รองรับการอพยพฯ ราษฎร 5 หมู่บ้าน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ พื้นที่อำเภอแม่เมาะ -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
17.30 น.   ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำปาง บริเวณลานกิจกรรมหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุม คกก.พนักงานเทศบาล จ.ลำปาง ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่นฯ -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
18.15 น.   ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำปาง บริเวณลานกิจกรรมหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ในการตรวจราชการ ติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค์ และให้ข้อเสนอแนะตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน ห้องประชุมอาลัมภางค์ ผวจ.มอบ<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤษภาคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31