USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ.สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพุธ ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดลำปาง ครั้งที่1/2563 ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมฯ ชั้น 2 -
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประชุมการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และไฟป่าหมอกควัน สโมสรสุรศักดิ์มนตรี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี -
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เข้าพบหารือข้อราชการ ห้องปฏิบัติงาน -
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องประชุมเขลางค์นคร -
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
17.00 น.   ประธานในพิธีเปิดและกล่าวโอวาทเกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดลำปาง ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พล่าซา ลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผวจ.มอบ
นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประชุมกรรมการผู้แทนส่วนราชการเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต. ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง -
พ.อ.สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.)
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัด ที่ว่าการอำเภอเมืองปาน -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประชุมการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และไฟป่าหมอกควัน สโมสรสุรศักดิ์มนตรี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
15.00 น.   ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ห้องประชุมสนง.ท้องถิ่น -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องประชุมเขลางค์นคร -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มกราคม 2563 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31