กำหนดการปฏิบัติราชการ
วันพุธ ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปภารกิจ กฟผ.แม่เมาะ ห้องประชุมมุ่งงานเลิศ อ.ประชาสัมพันธ์แม่เมาะ อ.แม่เมาะ กฟผ.ศิริพงษ์ 089-6128959
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ประชุมหารืองบ ฯ ปี 62 ห้องประชุมเวียงละกอน สนจ.ยพ.
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปภารกิจ กฟผ.แม่เมาะ ห้องประชุมมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปภารกิจ กฟผ.แม่เมาะ ห้องประชุมมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปภารกิจ กฟผ.แม่เมาะ ห้องประชุมมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๐๐ น.      เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปภารกิจ กฟผ.แม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
๐๘.๓๐ น.      ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -

ปลัดจังหวัดลำปาง
-      - - -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
-      ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -

           เรียน  ผวจ.ลป.  รอง ผวจ.ลป.  รอง ผอ.รมน.ลป (ท.)  ปจ.ลป.  และ หน.สนจ.ลป.   เพื่อโปรดทราบ