กำหนดการปฏิบัติราชการ
วันอังคาร ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๗.๓๐ น.      เข้าร่วมงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 (การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว) ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ร่วมประชุมหารือข้อราชการสําคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ห้องประชุม1 อาคาร3 ชั้น5 ปภ กทม. -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๘.๐๐ น.      ร่วมงานอุ่นไอรักร่วมกับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง (การแต่งกาย : เสื้อราชปะแตน + นุ่งโจงกระเบน) ลานพระราชวังสวนดุสิต -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณเพื่อพัฒนากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาประจำปี ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๖.๓๐ น.      ประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สุย) (แต่งกายเครื่องแบบกากี) สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-      ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      เข้าร่วมการประกอบพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง บริเวณศาลหลักเมือง (ศาลากลางหลังเก่า) และสถาบันการพลศึกษา -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๑.๐๐ น.      ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ศูนย์อบรมนิรภัย ปภ.เขต 10 -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
๐๗.๓๐ น.      ร่วมงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๒ ของ กอ.รมน. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ร่วมการประกอบพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง บริเวณศาลหลักเมือง (ศาลากลางหลังเก่า) และสถาบันการพลศึกษา -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
๑๑.๐๐ น.      ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ศูนย์อบรมนิรภัย ปภ.เขต 10 -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมศุนย์ราชการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ส่วนกลาง ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 รร.เดอะสุโกมล กทม. -

           เรียน  ผวจ.ลป.  รอง ผวจ.ลป.  รอง ผอ.รมน.ลป (ท.)  ปจ.ลป.  และ หน.สนจ.ลป.   เพื่อโปรดทราบ