กำหนดการปฏิบัติราชการ
วันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๐.๑๕ น.      รับ รมว.ทส.(พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD 8506 (เครื่องออก เวลา 09.10 น. ถึงลำปาง 10.30 น.) (การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว) ท่าอากาศยานลำปาง ทสจ.ลป. ผอ.เมืองแมน 081-7520799,081-8430088 สภาเกษตร ฯ หน.ศรีสะเกษ 089-9518613
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๐.๓๐ น.      ลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.ทส.(พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ในการตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ดังนี้ - แปลงพื้นที่ต้นแบบ ฯ บ้านไผ่แพะ ม.5 ต.เมืองมาย - เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรูปไผ่ เตาเถ่าน บ้านไม้ไผ่ และเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ - พบปะผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรุปไผ่ - เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การจัดการป่าไม้ SCG ลำปาง อ.แจ้ห่ม -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๘.๓๐ น.      ส่ง รมว.ทส.(พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD 8523 (เครื่องออกจากลำปาง เวลา 20.00 ถึง กรุงเทพ เวลา 21.20 น.) ท่าอากาศยานลำปาง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ประธานพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ประธานประชุม คอกก.สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ประธานประชุมเลือกประธาน คกก.คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ลำปาง ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัด ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกการซักซ้อมและการอพยพสำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัวชุมชน ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 โรงแรมบุษย์น้ำทอง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๐.๐๐ น.      ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ห้องประชุมอาลัมภางค์ ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
๑๐.๑๕ น.      รับ รมว.ทส.(พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD 8506 (เครื่องออก เวลา 09.10 น. ถึงลำปาง 10.30 น.) (การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว) ท่าอากาศยานลำปาง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
๑๐.๓๐ น.       ลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.ทส.(พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ในการตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ดังนี้ - แปลงพื้นที่ต้นแบบ ฯ บ้านไผ่แพะ ม.5 ต.เมืองมาย - เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรูปไผ่ เตาเถ่าน บ้านไม้ไผ่ และเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ - พบปะผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรุปไผ่ - เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การจัดการป่าไม้ SCG ลำปาง อ.แจ้ห่ม -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
๑๘.๓๐ น.      ส่ง รมว.ทส.(พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD 8523 (เครื่องออกจากลำปาง เวลา 20.00 ถึง กรุงเทพ เวลา 21.20 น.) ท่าอากาศยานลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
๑๐.๐๐ น.      ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
-      ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -

           เรียน  ผวจ.ลป.  รอง ผวจ.ลป.  รอง ผอ.รมน.ลป (ท.)  ปจ.ลป.  และ หน.สนจ.ลป.   เพื่อโปรดทราบ