กำหนดการปฏิบัติราชการ
วันศุกร์ ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๘.๐๐ น.      ออกรายการวิทยุ "ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" สวท.ลป. ผู้ประสานงาน : ผอ.สวท. 092-2468583
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๔๕ น.      ออกเดินทาง สายการบิน นกแอร์ เที่ยวบิน DD8507 ท่าอากาศยานลำปาง ผู้ประสานงาน : คุณโยธิน 062-5980065
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๘.๐๐ น.      ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวปีท่องเที่ยว ลำปาง...ปลายทางฝัน 2561 บริเวณเวทีกลาง ภูมิภาคภาคเหนือ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ฯ ผู้ประสานงาน : คุณโยธิน 062-5980065
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ร่วมประชุมเชิงลึก (Focus Group) เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กลางของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ลำปางรีสอร์ท -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๕.๐๐ น.      ประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง บูรณาการอย่างยั่งยืน" ร้านอาหารปานจะฟิน บริเวณปางม้า-ปางล้อ อ.เมืองปาน ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ประธานกล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องผลกระทบการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค ระยะ 3 ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๐.๐๐ น.      ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล จังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
๐๙.๐๐ น.      ประชุมพิจารณาบำเหน็จ ห้องประชุมคชรัตน์ ค่ายนเรศวรมหาราช จ. พิษณุโลก -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.       ตรวจผลการปฎิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 จังหวัดลำปาง ศาลาประชาคมบ้านหอรบ ม.9 ต.เวียงมอก อ.เถิน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
๑๓.๐๐ น.       ตรวจผลการปฎิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 จังหวัดลำปาง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองพัฒนา ม.9 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๑๓.๐๐ น.      ประชุมหารือแผนงานโครงการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง -

           เรียน  ผวจ.ลป.  รอง ผวจ.ลป.  รอง ผอ.รมน.ลป (ท.)  ปจ.ลป.  และ หน.สนจ.ลป.   เพื่อโปรดทราบ