กำหนดการปฏิบัติราชการ

วันเสาร์ ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-      (ตรวจเยี่ยม การจำหน่ายสินค้าเกษตรสุขภาพ ช่วงเวลาจัดงาน 10.00-21.00 น.) ลานลำปางหนา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ผู้ประสานงาน : สนง.เกษตร สุบิน 087-7178712
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๗.๐๐ น.      ประธานเปิดงาน "วันแห่งครอบครัว" จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 บ้านหลุยส์ ชุมชนท่ามะโอ ผู้ประสานงาน : สนง.พมจ. เอก 084-6127682
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-      - - -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-      - - -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
๑๐.๐๐ น.      ร่วมงาน สระเกล้าดำหัว คณาจารย์ ของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง ร้านอาหารเรือนแพ ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
-      - - -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๑๗.๐๐ น.      ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "วันแห่งครอบครัว" จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 บ้านหลุยส์ ชุมชนท่ามะโอ -วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ  วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-      (ตรวจเยี่ยม การจำหน่ายสินค้าเกษตรสุขภาพ ช่วงเวลาจัดงาน 10.00-21.00 น.) ลานลำปางหนา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง สนง.เกษตร สุบิน 087-7178712
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๐.๐๐ น.      ร่วมงานสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโส ของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลำปาง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลำปาง ผู้ประสานงาน : นายกสมาคมศิษย์เก่าจุฬา ฯ อนุรักษ์ 081-8813206
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-      - - -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-      - - -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
-      - - -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
-      - - -           เรียน  ผวจ.ลป.  รอง ผวจ.ลป.  รอง ผอ.รมน.ลป (ท.)  ปจ.ลป.  และ หน.สนจ.ลป.   เพื่อโปรดทราบ