กำหนดการปฏิบัติราชการ
วันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-      - - -
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ประธานพิธีเปิดการสัมมนานำเสนอผลงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ห้องประชุม อบจ.ลป ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ประธานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนติดตัว ห้องปฏิบัติการรอง ผวจ.ลป -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
ปลัดจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนติดตัว ห้องปฏิบัติการรอง ผวจ.ลป -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
-      ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -

           เรียน  ผวจ.ลป.  รอง ผวจ.ลป.  ปจ.ลป.  และ หน.สนจ.ลป.   เพื่อโปรดทราบ