กำหนดการปฏิบัติราชการ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๗.๓๐ น.      ปรึกษาหารือ เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ฯ ร่วมกับ อาจารย์อรรฆพจน์ วงศ์พึ่งไชย ผู้ประสานงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ โรงแรมบุษย์น้ำทอง -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๘.๓๐ น.      ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และแผนพัฒนาภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง สนจ.ยพ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๐.๐๐ น.      พบปะประชาชน และตรวจเยี่ยมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนไผ่งามวิทยา ม.5 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ประธานพิธีเปิดงาน วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง 61 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎลำปาง ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๐๐ น.      ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น้ำจังหวัดลำปาง ห้องประชุมเขลางค์นคร -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๐.๓๐ น.      ประธานประชุม คกก. เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๓๐ น.      ประธานประชุม คกก.การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๕.๐๐ น.       ประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงาน การเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี ห้องประชุมอาลัมภางค์ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดลำปาง ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 สนง.เทศบาลนครลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๓.๐๐ น.      ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท,ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 และที่ 2 เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๔.๐๐ น.      ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
๐๘.๐๐ น.       ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน กรณีการค้นหา กู้ภัย และช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ห้องอัมรินทร์ โรงแรม เอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
๑๔.๔๕ น.      บรรยายพิเศษ สถาบันหลักของชาติ รร.มัธยมวิทยา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จัดผู้แทน
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
๑๕.๐๐ น.      ประชุมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง จัดผู้แทน
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนไผ่งามวิทยา ม.5 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
๑๓.๐๐ น.      ร่วมงานฌาปนกิจศพ สุสานบ้านแจ้คอน ม.6 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๐๘.๐๐ น.      เข้าร่วมโครงการ "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561" โรงเรียนไผ่งามวิทยา หมู่ 5 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๑๕.๐๐ น.      ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน การเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี ห้องประชุมอาลัมภางค์ -

           เรียน  ผวจ.ลป.  รอง ผวจ.ลป.  รอง ผอ.รมน.ลป (ท.)  ปจ.ลป.  และ หน.สนจ.ลป.   เพื่อโปรดทราบ