ลำดับ ประเภทการดำเนินกรรมวิธีข้อมูล ยศ.-ชื่อ-สกุล ทำหน้าที่
๑. รายชื่อผู้รวบรวมข้อมูลระดับจังหวัด
1. นายถาวร จันทร์ต๊ะ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ช่วยราชการสำนักงานจังหวัดลำปาง) เป็นโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมประมวลรายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์จังหวัดลำปาง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง
๒. รายชื่อกรอกข้อมูลสถิติระดับจังหวัด
๓. รายชื่อรวบรวมข้อมูลระดับอำเภอ
๔. รายชื่อรวบรวมข้อมูลระดับ อปท.
๕. รายชื่อวิทยากรกระบวนการระดับจังหวัด
๖. รายชื่อวิทยากรกระบวนการระดับอำเภอ
๗. รายชื่อวิทยากรกระบวนการระดับ อปท.
1. นายรพีพงศ์ เนติขันทิพย์ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) จัดทำเวทีระดับตำบลเำื่อสรุปประเด็นปัญหาและรายงานผลตาขั้นต่อไป
2. นางวณิชยา รัฐพิทักษ์วงษ์ (นักพัฒนาชุมชน) งานพัฒนาชุมชน สอบถาม พบปะ นำเข้าข้อมูลระดับประชาชนตำบล
3. นายชาญวิทย์ ตันกอง (นักวิชาการศึกษา) การทำงานด้านบริการการศึกษา งานหลักสูตร งานการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย งานวิเคราะห์หลักสูตร งานกีฬานันทนาการและวัฒนธรรม
4. นางอรุณี อักษร (พยาบาลวิชาชีพ)
5. นายทรงพล สุธรรม (สารวัตรกำนัน)
6. นางมุกดา สมัย (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน)
7. นายชยนัฐ อุดทาโท (ผู้แทนชุมชน)
8. นายครองลาภ ใจธิ (ครู) งานด้านการสอน
9. นายยอดชาย ศรีวิลัย (จนท.บริหารงานทั่วไป) งานบำรุงรักษาป่าต้นน้ำ
© 2557 All Right Reserved.