USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง


นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
07.30 น.   ปรึกษาหารือ เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ฯ ร่วมกับ อาจารย์อรรฆพจน์ วงศ์พึ่งไชย ผู้ประสานงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ โรงแรมบุษย์น้ำทอง -
08.30 น.   ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และแผนพัฒนาภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง สนจ.ยพ
10.00 น.   พบปะประชาชน และตรวจเยี่ยมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนไผ่งามวิทยา ม.5 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม -<<<   ย้อนหลัง | เดือน สิงหาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31