USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง


นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
07.30 น.   เข้าร่วมงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 (การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว) ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล -
13.30 น.   ร่วมประชุมหารือข้อราชการสําคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ห้องประชุม1 อาคาร3 ชั้น5 ปภ กทม. -
18.00 น.   ร่วมงานอุ่นไอรักร่วมกับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง (การแต่งกาย : เสื้อราชปะแตน + นุ่งโจงกระเบน) ลานพระราชวังสวนดุสิต -<<<   ย้อนหลัง | เดือน ธันวาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31