USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ร่วมลงพื้นที่ พลโท พิจาร จิตติรัตน์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) คณะกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 และคณะ ในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเหมาะของโครงการที่จังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 อ.เมือง -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารเย็น และ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวิ่งจุฬา ฯ อาลัมภางค์ มินิฮาร์ทมาราธอน ครั้งที่ 2 อาคารสมาคมศิษย์เก่าจุฬา ฯ อนุรักษ์ 081-8813206
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561 (การแต่งกายชุดปกติขาว) ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ผวจ.มอบ
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.45 น.   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.มอบ
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561 อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   แถลงข่าว ที่ว่าการอำเภอเถิน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
08.30 น.   ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561 อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561 อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ร่วมลงพื้นที่ พลโท พิจาร จิตติรัตน์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) คณะกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 และคณะ ในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเหมาะของโครงการที่จังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 อ.เมือง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปี และแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องประชุมเวียงละกอน -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กันยายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30