USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   สนง.สาธารณสุข เข้าพบ เตรียมการซักซ้อมขั้นตอนการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำปาง จวนผู้ว่า ฯ -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ.ลำปาง สนง.สหกรณ์ ผวจ.มอบ
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุมคณะทำงานโครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และหัตถอุตสาหกรรม ห้องประชุมเขลางค์นคร -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   ปฎิบัติราชการปกติ - -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูล ครั้งที่ 2 ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่น -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
09.30 น.    ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 บ้านแม่อาง ม.4 ต.บ้านแลง อ.เมือง จว.ลำปาง -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่(โต๊ะข่าว) ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมเตรียมพิธีเปิดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ประจำปี 2562 ห้องปฎิบัติงานปลัดจังหวัด -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.    เตรียมการซักซ้อมขั้นตอนการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำปาง จวนผู้ว่าฯ -<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤศจิกายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30