USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพุธ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.15 น.   รับ รมว.ทส.(พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD 8506 (เครื่องออก เวลา 09.10 น. ถึงลำปาง 10.30 น.) (การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว) ท่าอากาศยานลำปาง ทสจ.ลป. ผอ.เมืองแมน 081-7520799,081-8430088 สภาเกษตร ฯ หน.ศรีสะเกษ 089-9518613
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.30 น.   ลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.ทส.(พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ในการตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ดังนี้ - แปลงพื้นที่ต้นแบบ ฯ บ้านไผ่แพะ ม.5 ต.เมืองมาย - เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรูปไผ่ เตาเถ่าน บ้านไม้ไผ่ และเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ - พบปะผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรุปไผ่ - เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การจัดการป่าไม้ SCG ลำปาง อ.แจ้ห่ม -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.30 น.   ส่ง รมว.ทส.(พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD 8523 (เครื่องออกจากลำปาง เวลา 20.00 ถึง กรุงเทพ เวลา 21.20 น.) ท่าอากาศยานลำปาง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุม คอกก.สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุมเลือกประธาน คกก.คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ลำปาง ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัด ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกการซักซ้อมและการอพยพสำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัวชุมชน ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 โรงแรมบุษย์น้ำทอง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ห้องประชุมอาลัมภางค์ ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
10.15 น.   รับ รมว.ทส.(พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD 8506 (เครื่องออก เวลา 09.10 น. ถึงลำปาง 10.30 น.) (การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว) ท่าอากาศยานลำปาง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
10.30 น.    ลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.ทส.(พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ในการตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ดังนี้ - แปลงพื้นที่ต้นแบบ ฯ บ้านไผ่แพะ ม.5 ต.เมืองมาย - เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรูปไผ่ เตาเถ่าน บ้านไม้ไผ่ และเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ - พบปะผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรุปไผ่ - เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การจัดการป่าไม้ SCG ลำปาง อ.แจ้ห่ม -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
18.30 น.   ส่ง รมว.ทส.(พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD 8523 (เครื่องออกจากลำปาง เวลา 20.00 ถึง กรุงเทพ เวลา 21.20 น.) ท่าอากาศยานลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มิถุนายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509