USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ออกรายการวิทยุ "ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" สวท.ลป. ผู้ประสานงาน : ผอ.สวท. 092 246 8583
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
22.00 น.   ประธานพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดนางสาวลำปาง ปี 61 (การแต่งกาย : ชุดพื้นเมือง) สนามฟุตบอล 2 เวทีการแสดงของจังหวัด -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
22.00 น.   ร่วมพิธีมอบรางวัลนางสาวลำปาง เวทีกลาง สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดประจำปี 2561 ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมฯ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
22.00 น.    ร่วมพิธีมอบรางวัลนางสาวลำปาง เวทีกลาง สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
13.30 น.   ประชุม นขต.กอ.รมน.ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กรุงเทพมหานคร -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
20.00 น.   ร่วมงานประกวดนางสาวลำปาง ประจำปี 2561 รอบตัดสิน และมอบรางวัล เวทีกลาง สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมหารือการดำเนินโครงการงบพัฒนาจังหวัดฯ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัด -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
19.30 น.   ร่วมเป็นเกียรติในงานการประกวดนางสาวลำปาง (รอบตัดสิน) เวทีกลาง สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง ชุดพื้นเมือง<<<   ย้อนหลัง | เดือน มกราคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509