USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
20.00 น.   ประธานการหมุนวงล้อออกเลขสลากกาชาด ปี 61 (การแต่งกาย : ชุดพื้นเมือง) สนามฟุตบอล 2 เวทีการแสดงของจังหวัด -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
19.30 น.   ออกเลขรางวัลสลากกาชาดฯ เวทีกลาง สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่นฯ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
19.30 น.    ร่วมเป็นเกียรติในการออกเลขรางวัลสลากกาชาดฯ เวทีกลาง สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
-   ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลาง จ.ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
10.30 น.   ประธานปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.00 น.   โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2560 สำนักทะเบียน อ.เกาะคา -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
15.30 น.   โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2560 สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
19.30 น.   ร่วมในการออกเลขรางวัลสลากกาชาดฯ เวทีกลาง สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประชุมคณะกรรมการประกวดนางสาวลำปาง ประจำปี 2561 สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
10.30 น.   ร่วมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
19.30 น.   ร่วมเป็นเกียรติในการออกเลขรางวัลสลากกาชาดฯ เวทีกลาง สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง ชุดพื้นเมือง<<<   ย้อนหลัง | เดือน มกราคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509