USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ อาคารบุญชู ตรีทอง - ชุดปกติขาวไว้ทุกข์
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
11.00 น.   ประธานโครงการกาชาดเยี่ยมและให้กำลังใจเด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ -
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
11.45 น.   ประธานโครงการกาชาดเยี่ยมและให้กำลังใจเด็กในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง -
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามสถานการณ์และรักษาความสงบเรียบร้อย (ค.3) ร้านครัวดอยฝรั่ง ห้องดอยฝรั่ง 4 -
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   รับมอบดอกไม้จันทน์ดอกธรรมรักษาให้จังหวัดลำปาง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง (ชั้น 1 หน้าห้องคลังจังหวัดลำปาง) ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.) - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
ปลัดจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ อาคารบุญชู ตรีทอง ชุดปกติขาวไว้ทุกข์
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
11.00 น.   ร่วมโครงการกาชาดเยี่ยมและให้กำลังใจเด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
11.45 น.   ครงการกาชาดเยี่ยมและให้กำลังใจเด็กในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.00 น.    รับมอบดอกไม้จันทน์ดอกธรรมรักษาให้จังหวัดลำปาง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง (ชั้น 1 หน้าห้องคลังจังหวัดลำปาง) -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
17.00 น.   ร่วมพิธีเปิดโครงการลำปางเมืองเซรามิก กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพและพัฒนารูปแบบเซรามิกเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กันยายน 2560 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509