USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.09 น.   ประธานพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดลำปาง ลานอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชุดโทนสีขาว
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.09 น.   ร่วมพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดลำปาง ลานอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชุดโทนสีขาว
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมเกษตรอินทร์ ห้องประชุม สนง.กกต.จ.ลป. ชั้น 3 -
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2560 ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมฯ ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
11.00 น.   ประธานพิธีเปิดและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การสร้างมาตราการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง โรงแรมเอเชียลำปาง อ.เมืองลำปาง ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดลำปาง ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่นฯ ผวจ.มอบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.) - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
ปลัดจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.09 น.   ร่วมพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดลำปาง ลานอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชุดโทนสีขาวหรือชุดสุภาพสีขาว<<<   ย้อนหลัง | เดือน กันยายน 2560 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509