แสดงข้อมูล (แสดงตามชื่อผู้ใช้งาน)
 
ลำดับ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ที่ตั้งกิจกรรม หน่วยที่รับผิดชอบ วันที่รายงาน รายละเอียด
1 [1127] การอบรมเรื่อง โทษ พิษ ภัย ยาเสพติด ทีมบำบัดยาเสพติด รพ.ลำปาง เป็นวิทยากรกระบวนการยาเสพติด วัดพระบาท กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-12-12 คลิก
2 [1126] วันเบาหวานโลก โรงพยาบาลเถินจัดงานวันเบาหวานโลก คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-12-09 คลิก
3 [1125] ซ้อมแผนแผ่นดินโคลนถล่ม สนง.ปภ.จ.ลำปาง โรงพยาบาลเถิน ตำรวจ อปท เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาชน ร่วมซ้อมแผน โรงเรียนเถินวิทยา โรงพยาบาลเถิน 2014-12-09 คลิก
4 [1124] กฐินสามัคคี ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีอำเภอเถิน สำนักสงฆ์บ้านแม่ปะแพะ โรงพยาบาลเถิน 2014-12-09 คลิก
5 [1123] สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2557 งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2557 โรงพยาบาลเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-12-08 คลิก
6 [1122] โรงพยาบาลเถินร่วมงานสังฆเติ่นเทอดไท้องค์ราชันย์ จัดบูธรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจแก่ประชาชน โรงพยาบาลเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-12-08 คลิก
7 [1121] วันพ่อแห่งชาติ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเถินเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงพยาบาลเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-12-08 คลิก
8 [1120] ทำบุญตักบาตรวันพยาบาลแห่งชาติ วันพยาบาลแห่งชาติ มีการจัดกิจกรรมในงานวันพยาบาล โรงพยาบาลเถิน โรงพยาบาลเถิน 2014-12-08 คลิก
9 [1119] โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2558 งานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนระดับอำเภอ สถานปฏิบัติธรรม หลวงพ่อเกษม เขมโก สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง 2014-12-02 คลิก
10 [1118] โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2558 งานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนระดับอำเภอ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง 2014-12-02 คลิก
11 [1116] การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน หน้าที่ว่าการอำเภองาวหลังเก่า สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง 2014-11-28 คลิก
12 [1115] มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว ไทยเบฟ.. รวมใจต้านภัยหนาว 15 ปี กับรอยยิ้มแห่งไออุ่น หอประชุม โรงเรียนวอแก้ววิทยา 2014-11-24 คลิก
13 [1114] การสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข ชุมชนบ้านแม่ตาลน้อย บ้านแม่ตาลน้อย ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-11-24 คลิก
14 [1113] มหกรรมความสุข "ร่วมสร้างอารมณ์ดี...ให้ทุกชีวีมีความสุข"งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติปี 2557 วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2557 หน้าห้องตรวจกลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-11-11 คลิก
15 [1110] กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ รพ.แจ้ห่ม ห้องประชุม รพ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-11-11 คลิก
16 [1109] กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ รพ.แม่เมาะ ห้องประชุม รพ.แม่เมาะ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-11-11 คลิก
17 [1108] กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ถวายองค์กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ วัดวังหม้อ แขวงการทางลำปาง 2014-11-06 คลิก
18 [1106] กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล ๕ โครงการบำเพ็ญประโยชน์ สำนักสงฆ์ดอยพระฌาน แขวงการทางลำปาง 2014-11-06 คลิก
19 [1103] กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล ๕ โครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาสมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา หอประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง แขวงการทางลำปาง 2014-11-06 คลิก
20 [1101] กฐินสามัคคี ทำบุญกฐินสามัคคี วัดบ้านทุ่ง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-11-05 คลิก
21 [1100] โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ในหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ขุดลอก กำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ แม่น้ำยาว บริเวณ ม.4 ม.6 ม.8 เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังห 2014-10-28 คลิก
22 [1099] ประชุม To Be Number One จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม To Be Number One จังหวัดลำปาง ห้องประชุม ศาลากลาง จังหวัดลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-10-15 คลิก
23 [1098] โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ศาลาวัดบ้านดอนแก้ว ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-10-14 คลิก
24 [1097] โครงการหมู่บ้านศีลห้า ทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา วัดบ้านดอน ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-10-09 คลิก
25 [1096] โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประเพณีตานก๋วยสลากตำบลบ้านขอ วัดขอหัวช้าง ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-10-02 คลิก
26 [1095] โครงการคนเถินร่วมใจปลุกป่าสามัคคีในวิถีแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ประจำปี 2557 ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 800 ต้น ณ สถานที่สาธารณประโยชน์คือเวียงและ ณ สาธารณประโยชน์สระวาริน เทศบาลตำบลเถินบุรี 2014-10-02 คลิก
27 [1094] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 พาลูกจูงหลานเข้าวัด วัดบ้านพร้าว องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-10-01 คลิก
28 [1093] งานวันมหิดล ปี 2557 การมอบใบประกาศเกียรติคุณงานวันมหิดล ปี 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่วง ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-24 คลิก
29 [1092] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 พาลูกจูงหลานเข้าวัด พร้อมงานสลากภัตร วัดปงเตา องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-10-01 คลิก
30 [1091] อบรมพัฒนาศักยาภาพพนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป อบรมพัฒนาศักยาภาพพนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-09-23 คลิก
31 [1090] โครงการส่งเสริมสุขภาพครัวเรือน ส่งเสริมสุขภาพครัวเรือน บ้านปันพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-09-23 คลิก
32 [1089] ประชุมคณะทำงานมาตรการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานมาตรการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดจังหวัดลำปาง ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-09-23 คลิก
33 [1088] งานประกวดผู้สูงอายุดีเด่น คณะกรรมการตัดสิืนการประกวดผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2557 ห้องประชุมชั้น 6 ตึกอุบัติเหตุ รพ.ลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-09-19 คลิก
34 [1087] โครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ จัดนิทรรศการและการให้บริการประชาชน วัดเวียงทอง ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-19 คลิก
35 [1086] การอบรม เรื่อง การดูแลจิตใจเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง วิทยากรเรื่อง การดูแลจิตใจเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง ห้องประชุม สถานฟื้นฟูเด็กและสตรีลำปาง กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-09-18 คลิก
36 [1085] การอบรมเรื่อง การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน วิทยากร เรื่อง การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลลำปางบรมราชชนนี กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง 2014-09-18 คลิก
37 [1084] การตรวจตราหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ตรวจปัสสาวะเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-18 คลิก
38 [1083] โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2557 อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ต.บ้านบอม และ คณะทำงานแผนชุมชน ต.บ้านบอม ห้องประชุม อบต.บ้านบอม อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-09-17 คลิก
39 [1082] โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน อบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-16 คลิก
40 [1081] ปรองดองสมานฉันท์และงานมหกรรมการศึกษาครั้งที่ 10 ปรองดองสมานฉันท์และงานมหกรรมการศึกษาครั้งที่ 10 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 2014-09-16 คลิก
41 [1080] โครงการแข่งขันสวดมนต์แผ่เมตตาผู้สูงอายุตำบลปงยางคก โครงการแข่งขันสวดมนต์แผ่เมตตาผู้สูงอายุตำบลปงยางคก วัดสันหนองบง ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-15 คลิก
42 [1079] กิจกรรมปลูกป่าในที่สาธารณประโยชน์ ปลูกป่าในที่สาธารณประโยชน์ บ้านนาบัว ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-12 คลิก
43 [1078] โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างสุขให้ประชาชน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลปงเตา องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-09-12 คลิก
44 [1077] โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2557 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างสุขให้ประชาชน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-09-12 คลิก
45 [1076] โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน 2. การสร้างบรรยากาศและกิจกรรมสร้างการปรองดองสมานฉันท์ หอประชุมโรงเรียนแม่สันวิทยา ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-11 คลิก
46 [1075] โครงการทำบุญระหว่างพรรษา โครงการทำบุญระหว่างพรรษา วัดอุมลอง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-09-11 คลิก
47 [1074] โครงการธรรมสัญจร โครงการธรรมสัญจร วัดนาเดา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-09-11 คลิก
48 [1073] เวทีการสนทนากลุ่มปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด เข้าร่วมเวทีการสนทนากลุ่มปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด โรงแรมลำปางรีสอร์ท กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-09-10 คลิก
49 [1072] พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงองค์กรต้นแบบ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงองค์กรต้นแบบ สวมหมวกนิรภัย 100 % "ร่วมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย....ห่วงใครให้ใส่หมวก" บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด สนง.ปภ.ลำปาง 2014-09-10 คลิก
50 [1071] โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ โครงการเสริมสร้างความมั่นคงภายในระดับหมู่บ้าน ต.บ้านขอ วัดวังฆ้อง ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-09-09 คลิก
51 [1070] โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน อำเภอเกาะคา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 2014-09-09 คลิก
52 [1069] โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน อำเภองาว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 2014-09-09 คลิก
53 [1068] โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 2014-09-09 คลิก
54 [1067] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนตำบลปงเตา วัดต้นมื่น 2014-09-08 คลิก
55 [1066] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนตำบลปงเตา วัดต้นมื่น องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-09-08 คลิก
56 [1065] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนตำบลปงเตา วัดต้นมื่น 2014-09-08 คลิก
57 [1064] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนตำบลปงเตา วัดต้นมื่น 2014-09-08 คลิก
58 [1063] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนตำบลปงเตา วัดต้นมื่น องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-09-08 คลิก
59 [1062] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนตำบลปงเตา วัดต้นมื่น 2014-09-08 คลิก
60 [1061] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนตำบลปงเตา วัดต้นมื่น 2014-09-08 คลิก
61 [1060] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนตำบลปงเตา วัดต้นมื่น 2014-09-08 คลิก
62 [1059] โครงการอบรมด้านการจัดการขยะและน้ำเสีย ห้องประชุมสภา อบต.บุญนาคพัฒนา อบต.บุญนาคพัฒนา 2014-09-08 คลิก
63 [1058] การซักซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) แผนดินโคลนถล่ม โรคที่มากับฤดูฝน และโรคอุบัติใหม่(อีโบล่า) การซักซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) แผนดินโคลนถล่ม โรคที่มากับฤดูฝน และโรคอุบัติใหม่(อีโบล่า) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สนง.ปภ.จ.ลำปาง 2014-09-08 คลิก
64 [1057] ประชุมสถานการณ์ฝน การเตรียมความพร้อมและการสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประชุมสถานการณ์ฝน การเตรียมความพร้อมและการสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง ห้องประชุมสโมสร มทบ.32 ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-09-08 คลิก
65 [1056] โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน อาคารห้องประชุมสภา อบต.บุญนาคพัฒนา อบต.บุญนาคพัฒนา 2014-09-08 คลิก
66 [1055] การฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย (FSX) การฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย (FSX) ณ โรงเรียนพิชัยพิทยาคม สนง.ปภ.จ.ลำปาง 2014-09-08 คลิก
67 [1054] การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) แผนอุทกภัย การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) แผนอุทกภัย โรงพยาบาลห้างฉัตร สนง.ปภ.จ.ลำปาง 2014-09-08 คลิก
68 [1053] ให้การช่วยเหลือราษฎร เหตุน้ำป่าไหลหลาก ให้การช่วยเหลือราษฎร เหตุน้ำป่าไหลหลาก ตำบลบ้านเป้า ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-09-08 คลิก
69 [1052] โครงการบวชป่าต้นน้ำแม่ยาว โครงบวชป่าต้นน้ำแม่ยาว บ้านลุ่มกลาง ปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-07 คลิก
70 [1051] โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ให้ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความปรองดองสมานฉันท์และปกป้องประชาธิปไตยในหมู่บ้านตำบล หอประชุมอำเภอห้างฉัตร ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร 2014-09-07 คลิก
71 [1050] โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพในวัยรุ่นอำเภอเมืองปาน อบรมให้ความรู้ พรบ.คุ้มครองเด็ก ยาเสพติด การจัดตั้งชมรมศูนย์เพื่อนใจ ทักษะการแก้ไขปัญหาและการสร้างเครือข่าย ห้องประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-09-04 คลิก
72 [1049] โครงการล้อมรั้วครอบครัวเข้มแข็ง ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายบ้านทุ่งโป่ง อมรมโครงการล้อมรั้วครอบครัวเข้มแข็ง ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายบ้านทุ่งโป่ง วัดบ้านทุ่งโป่ง โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-09-04 คลิก
73 [1048] การประชุมประจำเดือน สภ.เมืองปาน ร่วมให้ความรู้เรื่องจัดการความเครียดและวิธีการคลายเครียด ห้องประชุม สภ.เมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-09-04 คลิก
74 [1047] โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยรุ่น/เยาวชนบ้านดอนแก้ว ชวนเยาวชนเข้าวัดร่วมกับผู้สูงอายุทำกิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมและนั่งสมาธิ วัด บ้านดอนแก้ว โรงพยาบาลเมืองปาน 2014-09-04 คลิก
75 [1046] โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน อบรมเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ต.แจ้ซ้อน หอประชุมโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-09-03 คลิก
76 [1045] การประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดลำปาง วิทยากร เรื่อง จิตวิทยาวัยรุ่น : การให้คำปรึกษา สังเกตและจูงใจให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-09-02 คลิก
77 [1044] โครงการอบรมทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนลำปางกัลยาณี นักจิตวิทยาคลินิก เป็นวิทยากร เรื่อง ทักษะปฏิเสธ ห้องประชุม โรงเรียนลำปางกัลยาณี กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-09-02 คลิก
78 [1043] โครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน 5 ตำบลในอำเภอเมืองปาน ปกครองอำเภอเมืองปาน 2014-09-01 คลิก
79 [1042] โครงการผู้สูงวัยห่างไกลสมองเสื่อม โครงการผู้สูงวัยห่างไกลโรคสมองเสื่อม ห้องประชุม อบต.บ้านบอม อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-09-01 คลิก
80 [1041] ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติด ฝิ่นและเฮโรอีนในพื้นที่จ.ลำปาง และจ.พะเยา ห้องประชุม สสอ.งาว อ.งาว จ.ลำปาง กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำปาง 2014-09-01 คลิก
81 [1040] โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ห้องประชุม อบต.บ้านบอม อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-09-01 คลิก
82 [1039] ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย บ้านแม่วะแล้ง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-09-01 คลิก
83 [1038] โครงการป้องกันโรคพืช โครงการป้องกันโรคพืช ห้องประชุม อบต.บ้านบอม อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-09-01 คลิก
84 [1037] ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.เถิน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.เถิน บ้านแม่วะแล้ง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-09-01 คลิก
85 [1036] โครงการเยาวชนไทย ใส่ใจเรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ รุ่นที่ 2 โครงการเยาวชนไทย ใส่ใจเรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ รุ่นที่ 2 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-09-01 คลิก
86 [1035] การอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 การอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 2014-09-01 คลิก
87 [1034] ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2557 พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (58-60)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และ รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ห้องประชุม อบต.บ้านบอม อบต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2014-09-01 คลิก
88 [1033] โครงการส่งเสริมสุขภาพสายตาให้แก่ผู้มีปัญหาทางด้านสายตาตำบลบ้านโป่ง พิธีมอบแว่นตาให้กับผู้มีปัญหาทางด้านสายตา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 2014-08-29 คลิก
89 [1032] ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2557 พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง 2014-08-29 คลิก
90 [1031] โครงการใช้กระบวนการ Health litery ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โครงการคืนความสุขให้ชาวแจ้ห่ม ห้องประชุมปางชมภู โรงพยาบาลแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม 2014-08-28 คลิก
91 [1030] โครงการธรรมะสัญจร โครงการธรรมะสัญจร วัดทุ่งกล้วยโพธาราม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-08-28 คลิก
92 [1029] โครงการนำหลักธรรมปรองดองสู่สถานศึกษา นำหลักธรรมปรองดองสู่สถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหัวเสือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-08-28 คลิก
93 [1028] โครงการพัฒนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ความปรองดองสมานฉันท์ โครงการพัฒนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ความปรองดองสมานฉันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2014-08-28 คลิก
94 [1027] สร้างเครือข่ายการศึกษา พัฒนาชาติไทย การอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์ การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดประชาคมอาเซียน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง งานปฏิบัติการเทคโนโลยี ศูนย์ฯมสธ.ลำปาง 2014-08-28 คลิก
95 [1026] โครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา เข้าร่วมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีนครลำปาง นางวันสุกานดา ปัญญาพี่ 2014-08-28 คลิก
96 [1025] จัดนิทรรศการงานเกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี ร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรกรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี ตลาดเทศบาล 4 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นางวันสุกานดา ปัญญาพี่ 2014-08-28 คลิก
97 [1023] โครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 2014-08-28 คลิก
98 [1022] โครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา สมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 2014-08-28 คลิก
99 [1021] สร้างเครือข่ายการศึกษา พัฒนาชาติไทย การใช้โปรแกรม Microsoft Office เพื่อปรับใช้ในการเรียนและการทำงาน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง ถ,ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง งานปฏิบัติการเทคโนโลยี ศูนย์ฯมสธ.ลำปาง 2014-08-28 คลิก
100 [1020] พาลูกจูงหลานเข้าวัด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนตำบลปงเตา วัดเมืองมูล องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 2014-08-27 คลิก

ค้นพบ 903 กิจกรรม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next