แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ เมษายน 2561 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน เมษายน 2561

AQI Charts

PM10 Charts
เดือน เมษายน 2561

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 58 52.0 63 60.0 55 47.0    
2 63 60.0 65 63.0 54 46.0    
3 60 55.0 65 64.0 53 45.0    
4 63 61.0 71 74.0 58 49.0    
5 52 42.0 53 45.0 46 32.0    
6 54 46.0 61 57.0 51 35.0    
7 23 18.0 29 20.0 24 19.0    
8 26 21.0 43 34.0 29 23.0    
9 45 36.0 54 44.0 39 31.0    
10 52 42.0 55 48.0 39 31.0    
11 67 66.0 75 80.0 51 41.0    
12 81 90.0 82 91.0 61 57.0    
13 81 89.0 86 97.0 71 74.0    
14 81 90.0 88 100.0 67 67.0    
15 73 77.0 81 89.0 67 66.0    
16 58 53.0 58 53.0 47 31.0    
17 39 31.0 40 32.0 34 22.0    
18 40 32.0 43 34.0 28 22.0    
19 49 39.0 52 43.0 36 29.0    
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 0 0 0 0 0 0 0 0
<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ เมษายน 2561 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>