USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง


นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง


วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
08.00 น.   เข้าร่วมโครงการ "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561" โรงเรียนไผ่งามวิทยา หมู่ 5 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม -
15.00 น.   ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน การเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี ห้องประชุมอาลัมภางค์ -<<<   ย้อนหลัง | เดือน สิงหาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31