USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง


นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


วันอังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
09.30 น.   ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ ผวจ.มอบ<<<   ย้อนหลัง | เดือน กันยายน 2560 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30