USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง


นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
09.00 น.   ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561 (การแต่งกายชุดปกติขาว) ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ผวจ.มอบ
09.45 น.   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.มอบ
13.30 น.   ประธานประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องประชุมเวียงละกอน -<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤศจิกายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30