USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง


นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
09.30 น.   ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ.ลำปาง สนง.สหกรณ์ ผวจ.มอบ
13.30 น.   ประธานประชุมคณะทำงานโครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และหัตถอุตสาหกรรม ห้องประชุมเขลางค์นคร -



<<<   ย้อนหลัง | เดือน มกราคม 2562 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31