USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ปฏิบัติภารกิจในพืนที่ - -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
19.30 น.   ประธานพิธีเปิดงานลำปางบอลลูนมิวสิคเฟส (lampang balloon music fest) ยิ้มหวานแลนด์ ผู้ประสานงาน : ศราวุฒน์ 080-7933862
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ม.ราชภัฏลำปาง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   คณะที่ปรึกษาการจัดกิจกรรม เรื่องการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีระบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) เข้าพบหารือ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประธานประชุม คกก.เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ห้องประชุมเขลางค์นคร -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ห้องประชุมรอง ผวจ.ลป. -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.30 น.   ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องบันเทิงทัพ 101 สดมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
-   ตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่1 (Kick off) อ.เสริมงาม และ อ.เกาะคา -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัด อ.เสริมงาม -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มกราคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509