USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ร่วมกับ คณะอนุกรรมการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ปค.
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ ห้องประชุมเวียงละกอน สนจ.ยพ.
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ ร่วมกับคณะส่วนล่วงหน้าฯ บริเวณโครงการฟื้นฟูและปรับปรุงแหล่งน้ำ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีและสโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) จังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนใช้ที่ดินของรัฐ ห้องประชุม สนง.ที่ดินฯ ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
13.30 น.   ร่วมประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารรื่นฤดี สวนรื่นฤดี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาริ ร่วมกับคณะส่วนล่วงหน้าฯ บริเวณโครงการฟื้นฟูและปรับปรุงแหล่งน้ำ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี และห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารกองบังคับการ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนใช้ที่ดินของรัฐ ห้องประชุม สนง.ที่ดินฯ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ร่วมตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารกองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509