USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ครั้งที่ 3 (ผวจ.ประธานโดยตำแหน่ง) สนง.กกต. กกต.อ้อ 086-4309312
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
12.30 น.   ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. และ คณะ เข้าพบ ห้องประชุม สนง.ผวจ.ลป. -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าพบ เรื่อง การดำเนินการสร้างฝายประชารัฐ ฯ ตามโครงการ "คน..เก็บน้ำให้แผ่นดิน" ห้องประชุม สนง.ผวจ.ลป. คุณอรรจนียา 089-810-1155
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.15 น.   ประชุมมอบแนวทาง หลักคิด / ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ร่วมกับ ผอ.กลุ่มงานบุคคล และข้าราชการ นปร. ห้องประชุม สนง.ผวจ.ลป. -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุม คอกก. สรรหาอนุกรรมการฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างใน คอกก. พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จ.ลำปาง ห้องประชุม สนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
11.30 น.   ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าพบหารือ ห้องปฏิบัติงาน -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   - ติดตามการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเคียง - ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการไทยนยม ยั่งยืน อำเภองาว -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมเพื่อกำหนดคุณลักษณะเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ ห้องประชุม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ห้องประชุม สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
-   ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
-   - - -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509