USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   8-9 ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่ (การแต่งกาย : ชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง) ห้องประชุมรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อ.ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
11.00 น.   ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับแก่มวลมิตรโรแทเรียนจากต่างสโมสร ที่มาร่วมในพิธีสถาปนา คกก. บริหารสโมสร ประจำปี 2561-2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   - - -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
-   - - -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
-   เข้าร่วมประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ห้องประชุมรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อ.ชาเลนเจอร์ เมืองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
-   เข้าร่วมประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนฯ ห้องประชุมรอยัลจูบิลีบอลรูม จ.นนทบุรี -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509