USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ติดตามลงพื้นที่ ร่วมกับ องคมนตรี ท่านพลากร สุวรรณรัฐและคณะ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สุยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศาลาประชาคม บ.ทุ่งโจ้ ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง สนจ.ยพ หน.ธำรงค์ 085-4842620 เกศศิริ 082-3842842
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
12.00 น.   ร่วมรับปะทานอาหารกลางวัน กับ องคมนตรี ท่านพลากร สุวรรณรัฐและคณะ ร้านอาหาร เจ เจ ปาร์ค -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ส่ง องคมนตรี ท่านพลากร สุวรรณรัฐและคณะ (โดยเครื่องบินกองทัพอากาศ) ท่าอากาศยานลำปาง -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
16.00 น.   บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ร.10 (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ผอ.อำพัน 084-3878803
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานประชุม คอกก.กลั่นกรองโครงการชุมชน และติดตามประเมินผลโครงการชุมชน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สนง.กองทุนพั?นาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาใหญ่ ห้องเวียงพนา ชั้น 1 โรงแรมลำปางเวียงทอง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
16.00 น.   บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
10.00 น.   ประชุมข้อหารือปัญหาข้อขัดข้อง ที่จเรมาตรวจเยี่ยมหน่วย กอ.รมน.ภาค 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหารราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
16.00 น.   ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
08.00 น.    ติดตามลงพื้นที่ ร่วมกับ องคมนตรี ท่านพลากร สุวรรณรัฐและคณะ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สุยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศาลาประชาคม บ.ทุ่งโจ้ ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ติดตามลงพื้นที่ ร่วมกับ องคมนตรี ท่านพลากร สุวรรณรัฐและคณะ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สุยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศาลาประชาคม บ.ทุ่งโจ้ ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
11.00 น.   ติดตามลงพื้นที่ ร่วมกับ องคมนตรี ท่านพลากร สุวรรณรัฐ และคณะ และร่วมรับฟังบรรยายสรุป โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่พริก -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ส่ง องคมนตรี ท่านพลากร สุวรรณรัฐและคณะ (โดยเครื่องบินกองทัพอากาศ) ท่าอากาศยานลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
15.00 น.   ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509