USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.45 น.   รับ องคมนตรี ท่านพลากร สุวรรณรัฐ และคณะ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 (การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบกากี) สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด สนจ.ยพ หน.ธำรงค์ 085-4842620 เกศศิริ 082-3842842
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
11.00 น.   ติดตามลงพื้นที่ ร่วมกับ องคมนตรี ท่านพลากร สุวรรณรัฐ และคณะ และร่วมรับฟังบรรยายสรุป โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่พริก -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.00 น.   กล่าวต้อนรับ องคมนตรี ท่านพลากร สุวรรณรัฐและคณะ และบรรยายสรุป โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 สนง.ชป.ที่ 2 สมหวัง 085-0362049
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
19.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารเย็น กับ องคมนตรี ท่านพลากร สุวรรณรัฐและคณะ โรงแรมลำปางริเวอร์ลอดจ์ -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการ "กฏหมายน่ารู้สู่หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)" ม.สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุม คกก. พิจารณาอุทธรณ์ ราย บริษัท ไพร์มแอสเซ็ทแมเน็จเม้นท์ จำกัด ห้องประชุม สนง.สรรพากร ชั้น 2 ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.00 น.   ร่วมต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุปการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ของนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ สำนักงานชลประทานที่ 2 -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
19.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารเย็น กับ องคมนตรี ท่านพลากร สุวรรณรัฐและคณะ โรงแรมลำปางริเวอร์ลอดจ์ -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
07.00 น.   ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี และพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย มทบ.๓๒ มทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
15.00 น.    ร่วมต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุปการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ของนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ สำนักงานชลประทานที่ 2 -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารเย็น กับ องคมนตรี ท่านพลากร สุวรรณรัฐและคณะ โรงแรมลำปางริเวอร์ลอดจ์ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.45 น.    ต้อนรับ องคมนตรี ท่านพลากร สุวรรณรัฐ และคณะ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
11.00 น.   ติดตามลงพื้นที่ ร่วมกับ องคมนตรี ท่านพลากร สุวรรณรัฐ และคณะ และร่วมรับฟังบรรยายสรุป โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่พริก -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
15.00 น.   รับ องคมนตรี ท่านพลากร สุวรรณรัฐและคณะ และร่วมรับฟังบรรยายสรุป โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509