USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ติดตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ.งาว -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ติดตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ.เมือง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม : การอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประะานประชุม คอกก. กลั่นกรองโครงการชุมชน ระดับหมู่บ้าน ห้องประชุม สนง.กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุม คอกก. ประกันสังคมจังหวัดลำปาง ห้องประชุม สนง.แรงงานจังหวัดลำปาง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.30 น.   คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานฯ เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ตรวจเยี่ยมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมฯ ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.30 น.   การอบรมโครงการอบรมเพื่อขยายเครือข่ายข่าวภาคประชาชน ณ บ้านแม่ รีสอร์ท ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์สาย ลำปาง - งาว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.00 น.   ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ 4 กรกฎาคม 2561 สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบสาธารณูปโภคที่ดินจัดสรร โครงการน้ำพุพลาซ่า โครงการเซ็นทรัล อเวนิว และโครงการบ้านแสนเทพ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509