USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   22-24 มิ.ย. 61 โครงการตลาดสินค้าเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ จังหวัดลำปาง ผู้ประกอบการ จำหน่าย 35 ร้านค้า ( เวลา 11.00 - 21.00 น.) ลานลำปางหนา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ออกรายการวิทยุ "ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" สวท.ลป. ชุติกาญจน์ 089-9529165
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง สนง.กกต. สนง.กกต. ดารณี 086-4309312
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
11.00 น.   หารือ งาน Soul Art ร่วมกับ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะ ห้องประชุม สนง.ผวจ.ลป. -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
12.30 น.   ติดตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ.ห้างฉัตร ป.ปอนด์ 063-9022220
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
16.00 น.   ร่วมพิธีเปิดงาน Lanna Expo 2018 (การแต่งกาย : ชุดพื้นเมือง/ผ้าไทย) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานประชุมรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา และหาข้อยุติต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.30 น.   ประธานประชุม คกก. ส่งเสริมการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ จ.ลำปาง ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม สนง.แรงงาน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมฯ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.30 น.   ประธานพิธีเปิดงานเทศกาลของดีแม่ทะ ประชารัฐร่วมใจต้านยาเสพติด ตลาดประชารัฐร่วมใจ (หน้า ธ.ก.ส. สาขาแม่ทะ) ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.00 น.   ประชุมคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง ห้องประชุมสถานพินิจ จว.ล.ป. -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
13.00 น.   ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมงคลสมรส (นิกะห์) มัสยิด อัฟฟาลาฮุ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง ผวจ./มอบ
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.15 น.   ประธานพิธีเปิดกิจกรรมสร้างฝาย "พลิกฟื้นผืนป่าผาไท" อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท อ.งาว ผวจ.มอบ
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประชุมข้อท้วงติงกรณีการดำเนินงานตามโครงการหมอกควันและไฟป่า ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง ทสจ.
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
14.30 น.   ประชุมคณะกรรมการการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 7/2561 ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มิถุนายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509