USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   พบปะประชาชน และตรวจเยี่ยมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) ม.3 อ.วังเหนือ -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประธานมอบสิ่งของพระราชทานและเงินของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.วังเหนือ (การแต่งกาย : เสื้อสีฟ้าตราสัญลักษณ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์) อาคารสนามกีฬา อบต.ร่องเคาะ ปภ. ป.ศักดิ์ 081-7840200
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ติดตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ.วังเหนือ ป.ปอนด์ 063-9022220
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำปาง รุ่นที่ 1 (สมาชิกสภา อบจ.) ห้องประชุมเวียงแก้ว รร.ลำปางเวียงทอง ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุมกลั่นกรองโครงการชุมชน ระดับหมู่บ้าน ห้องประชุม สนง.กองทุนฯ อ.แม่เมาะ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง อุทยานความรู้บ้านแมลงลำปาง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" ศูนย์วิจัยกีฎวิทยาป่าไม้ที่ 1 ต.บ้านหวด อ.งาว ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมฯ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.30 น.   มอบอุปกรณ์ดนตรี (ไวโอลิน) ให้เด็กและเยาวชน ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.00 น.   ประธานเปิดโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา บ้านกล้วยแพะ ม.2 ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีเปิด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"จังหวัดลำปาง รุ่นที่5 ณ วัดบรรพตสถิต ผวจ.มอบ
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
10.00 น.   โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) ม.3 อ.วังเหนือ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมผู้ค้าศาลากลางจังหวัดลำปาง (ครั้งที่ 2) ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ร่วมพิธีมอบสิ่งของและเงินของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอวังเหนือ อาคารสนามกีฬา อบต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มิถุนายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509