USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ประชุม หารือ การจัดงานเทศกาลสับปะรดลำปาง ห้องประชุม สนง.ผวจ.ลป. สนง.ท้องถิ่น ฯ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   หารือ เรื่อง การดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย Thailand Pass ห้องประชุม สนง.ผวจ.ลป. บ.ครีเอท ฯ วรางค์ชิตา 083-5430875
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำปาง "โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง" ห้องประชุมเวียงละกอน พัฒนาชุมชน ชำนาญ 086-9244940
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.    ประธานพิธีส่งมอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ระหว่างนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และพลังงานใหม่ และนายนุกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า และเปิดผ้าแพรคลุมป้ายชื่อโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ห้องประชุม อาคารสำนักงานโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม กิ่วคอหมา ฯ น้อย 081-8165467
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม กิจกรรมด้ายเยาวชน อาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.30 น.   ประธานประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุมเตรียมความพร้อมการตอบโต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ. มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
16.00 น.   ประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิถีถิ่น ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ลานลำปางหนา ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตดูดทราย ม.4 ต.นายาง อ.สบปราบ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2561 ห้องประชุม อบต.นายาง อ.สบปราบ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมพิจารณาคัดสรรและเสนอผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561 ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมฯ ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.00 น.   กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 11 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
13.00 น.   กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย ศพก. หมู่ 10 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
10.30 น.   ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
10.30 น.   ประชุมสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มิถุนายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509