USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ออกรายการวิทยุ "ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" สวท.ลำปาง ชุติกาญจน์ 089-9529165
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.30 น.   ประธานในพิธีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าต้นน้ำ (การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว) บ้านห้วยวาด ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม มทบ.32 พท.อลงกต 087-1783115
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุม คกก.เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561 (คพจ.) ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุม คกก.ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง ห้องประชุมอาลัมภางค์ ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   หารือข้อราชการ เรื่องวัดม่อนจำศีล ห้องปฏิบัติงาน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-    ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ - -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.00 น.   ร่วมกิจกรรมปลูกป่า บ้านห้วยวาด ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ประธานในพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง"สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย " สวนรุกชาติห้างฉัตร ณ สวนรุกชาติห้างฉัตร ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร รอง ผวจ.มอบ
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้องประชุม 1 ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มิถุนายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509