USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต กิจกรรม "วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561" (ช่วงเวลากิจกรรม เวลา 08.00 - 15.30 น.) ห้องประชุมสุรินทร์-สมพร โอสถานุเคราะห์ ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชน ปตท.อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จาจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 "ปตท. สืบสานประเพณีตีก๋องปู่จานครลำปาง" (การแต่งกาย : เสื้อพื้นเมืองสีเหลือง ของ ปตท.) คลังปิโตรเลียม ปตท. สนง.วัฒนธรรม สุนันทา 081-8741569
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการ คพรฟ. ครั้งที่ 9/2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สนง.กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุมกลั่นกรองโครงการชุมชน ระดับหมู่บ้าน ห้องประชุม สนง.กองทุนฯ อ.แม่เมาะ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ห้องฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้องประชุมอาลัมภางค์ ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.00 น.   ประชุม นขต.มทบ.32 มทบ.32 -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.30 น.   ประธานเปิดโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา บ้านขอ ม.9 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มิถุนายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509