USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานมอบปัจจัยการผลิตของกิจกรรมอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำร่วมกับชุมชนบริเวณแม่น้ำจาง วัดบ้านปง(ปงหอสาร) ม.3 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ สนง.ประมง ฯ พรทิพย์ 081-2882068
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เรื่อง นโยบายของจังหวัดลำปางในการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลุกสับปะรด ในระยะสั้นและระยะยาว - จุรีย์พร ฯ 086-6570821
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   แถลงข่าวงาน เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ห้องฟ้าประทาน สวนอาหารปางหลวง กฟผ.แม่เมาะ ฯ นันทกานต์ 089-8520965
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุมกลั่นกรองโครงการชุมชน ระดับหมู่บ้าน ห้องประชุม สนง.กองทุนฯ อ.แม่เมาะ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานเปิดการประชุมชี้แจงกรอบการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง อำเภอเมือง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์ภาคประชาชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง ห้องประชุม สนง.พมจ.ลป ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
10.30 น.   ประธานเปิดโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการรพัฒนา บ้านนาจะลา ม.3 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.    ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มิถุนายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509