USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอาทิตย์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   - - -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ร่วมพิธีฉลองปริญญาบัตร พัดยศ เปรียญธรรม 9 ประโยค ฉลองปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และฉลองเปรียญธรรม ประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.8 ของวัดจองคำ พระอารามหลวง วัดจองคำ พระอารามหลวง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   - - -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.30 น.   ร่วมให้การต้อนรับ มทภ.3 และร่วมพิธีฉลองปริญญาบัตร พัดยศ เปรียญธรรม 9 ประโยค ฉลองปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และฉลองเปรียญธรรม ประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.8 ของวัดจองคำ พระอารามหลวง วัดจองคำพระอารามหลวง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
10.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   รับคณะ สนช. ตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ท่าอากาศยานลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
-   - - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มิถุนายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509