USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัฐของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด (การแต่งกาย : ชุดสุภาพ) ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพ ฯ -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ออกรายการผู้ว่าฯ พบประชาชน สวท.ลำปาง ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ร่วมงานเชิดชูเกียรติปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา "อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย" ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฎลำปาง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   คุณพัฒนา พลเมฆ พัฒนาฟาร์ม เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมสัมมนาประเมินผลโครงการ เพื่อถอดบทเรียนในการติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการประจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่นฯ ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.30 น.   ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาตรวจเยี่ยมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
-   ปฎิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
14.00 น.   เข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค และหาข้อยุติกรณีพิพาท สำนักงานอัยการ คสช. ลป. -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มิถุนายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509