USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   พบปะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชี้น ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (จำนวน 10 โรงเรียน) ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศึกษา ฯ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   พบปะประชาชน และตรวจเยี่ยมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ม.15 อ.สบปราบ ปค.
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ติดตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ.สบปราบ ป.ปอนด์
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.45 น.   ประธานในพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561 และพิธีเปิดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรมมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561" องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานพิธีการจัดเวทีประชาคมระดับอำเภอ ของกองทุนไฟฟ้า จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องประชุมเมาะหลวง ศูนย์ฝึกอบรม กฟผ.แม่เมาะ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   สนง.สาธารณสุขฯ เข้าพบ เพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ห้องปฏิบัติงานรอง ผวจ.ลป -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.30 น.   ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาตรวจเยี่ยมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ม.15 อ.สบปราบ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมหารือ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าลำปาง งบรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2560 งบกลาง ห้องประชุม สนง.ทสจ.ลป. -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มิถุนายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509