USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานในการสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์พืชเมืองหนาว โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกา๖รปลอดภัย ได้มาตรฐานแบบครบวงจรของจังหวัดลำปาง ลานเพาะชำเอนกประสงค์ ม.8 บ.ใหม่พัฒนา อ.เมืองปาน ผู้ประสานงาน : ศูนย์วิจัย ฯ สุเทพ 081-8828185 ปิยะธิดา 081-8832752
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   พบกรรมการผู้จัดการ บ.ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ห้องประชุม สนง. ผู้ว่า ฯ -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ห้องประชุมอาลัมภางค์ ปค.
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนา "โครงการลดใช้พลังงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2561 ม.สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุม คอกก.บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2561 ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุมกลั่นกรองโครงการ คพรฟ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ห้องประชุม สนง.กองทุนฯ อ.แม่เมาะ -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
17.00 น.   ร่วมพูดคุย และร่วมชมนิทรรศการ Great and Good Friends MAIIAM Contemporary Art Museum อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานเปิดโครงการฝึกป้องกันและระงับอัคคีภัยของสถานประกอบการ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนแพะดอนตันเดิม) อ.เมืองลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง (คปจ.ลำปาง) ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม สนง.ปฏิรูปที่ดิน จว.ลป ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
13.30 น.   ประชุมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดลำปาง ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มิถุนายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509