USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
17.00 น.    ประธานพิธีเปิดงาน "สุดยอดของดี SME เมืองลำปาง" ครั้งที่ 3 ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ จ.อุดรธานี ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ต้อนรับ พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เสธ ทบ. และคณะตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน บ้านกลาง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ ท่าอากาศยานลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานพิธีมอบสิ่งของและเงินของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเกาะคา บ้านเลขที่ 38/1 บ้านม้ากลาง ม.13 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ลงพื้นที่ตรวจติดตามและพบปะประชาชน ในเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับประชาชนร่วมกับ เสธ ทบ. และคณะ โรงเรียนบ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดลำปาง (กคอ.) ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมฯ ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.30 น.   ร่วมให้การต้อนรับ เสธ.ทบ./เสธ.ศปก.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน./ผช.ลธ.คสช. บก.มทบ.32 -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
-   ปฎิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือแบบบูรณาการ (northern Forum) โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มิถุนายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509