USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง



วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ออกรายการวิทยุ "ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" สวท.ลำปาง ผู้ประสานงาน : ผอ.สวท. 092-2468583
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานประชุม คกก.บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.ลำปาง)ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุม คพรฟ. ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สนง.กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
17.00 น.   ประธานพิธีเปิดงาน The Great Chiese New Year 2018 ชั้น 1 ลานรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นฯ -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นฯ ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.00 น.   ประชุมชี้แจงโครงการไทยนิยมยั่งยืน ให้กับทีมขับเคลื่อนระดับตำบล สโมสรค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
13.00 น.   ออกพื้นที่โครงการประเมินผลตามแผนแม่บท อ.เถิน จ.ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมคณะกรรมการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นฯ -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมคณะกรรมการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่น -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -



<<<   ย้อนหลัง | เดือน กุมภาพันธ์ 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509