USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   กล่าวต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 60 (การแต่งกาย : ชุดสุภาพ) อาคารประชาสัมพันธ์ ห้องรักองค์การ กฟผ.แม่เมาะ ผู้ประสานงาน : สนจ.อก. ผอ.เพชร 084-3878803 บีม 083-5432907
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   คณะกรรมการการจัดงานเดินวิ่ง ฯ เข้าพบ เรื่อง การดำเนินการจัดงานเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ปีที่ 27 อาคารประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ห้องเทิดคุณธรรม กฟผ.แม่เมาะ ผู้ประสานงาน : กฟผ.แม่เมาะ เรณู 082-1841651
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุม คกก.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปาง ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรม ชั้น 2 ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลังสังคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ม.สวนดุสิต (แบงค์ชาติเก่า) ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
10.00 น.   ประธานพิธิเปิดฝึกอบรม อพป.บ้านนาจะลา ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วัดบ้านนาจะลา ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมคณะวิทยากรจังหวัดในขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดลำปาง ห้องประชุม สนง.พช. -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กุมภาพันธ์ 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509