USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   บรรยายพิเศษ หัวข้อ "แนวทางการพัฒนาจังหวัดลำปาง" ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.55 น.   ออกเดินทางไปราชการ ลำปาง เวลา 18.55 น. ถึง ดอนเมือง เวลา 20.15 น. เที่ยวบิน DD8523 ท่าอากาศยานลำปาง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุม คกก.คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประธานเปิดการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ ห้องประชุมอำเภอเมืองลำปาง ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ตรวจสอบและพิจารณาคัดเลือกโรงสีตามโครงการจัดเกรดโรงสีข้าวโดยการติดดาว ปี 2560/61 จังหวัดลำปาง สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ร่วมพิธีต้อนรับผู้เข้าประกวด ร่วมชมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดTo be number one โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 ห้องประชุม อบต.พิชัย ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.00 น.   ร่วมพิธีประกาศผลและรับรางวัลพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ประธานโครงการ To be number one โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
13.30 น.   ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยยั่งยืน ห้องประชุมชั้น 4ห้อง 241 อาคาร 2 บก.ทบ. กรุงเทพ -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง กรมการปกครอง ห้องประชุมรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กุมภาพันธ์ 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509