USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.05 น.   ออกเดินทาง ดอนเมือง เวลา 08.05 น. - ลำปาง เวลา 09.25 น. เที่ยวบิน DD8504 ท่าอากาศยานดอนเมือง -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประธานในพิธีฌาปณกิจศพ คุณพ่อประพันธ์ อินทกุล บิดา นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง (การแต่งกาย : ชุดสุภาพไว้ทุกข์สีดำ) สุสานข่วงสิงห์ ผู้ประสานงาน : พรวรรณ 086-1824359 พิริยา 088-2600861
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุม คอกก.บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุม คอกก. บริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมศิลาดล กลุ่มพัฒนาเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรม อ.เกาะคา -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (War Room) ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561 ห้องประชุมสำนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.30 น.   ประชุมสัมมนาปราชญ์ความมั่นคง (ศูนย์ปรองดอง) โรงแรมวังจันทน์ พิษณุโลก -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (War Room) ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561 ห้องประชุมสำนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ถวายการต้อนรับ และกล่าวเปิดงาน โครงการ"ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์" ณ อาคารเรียนรวมชั้น 5 ห้อง 3502 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ผวจ.มอบ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กุมภาพันธ์ 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509