USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานการประชุม ท่ามะโอ เรโทร แฟร์ ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ออกเดินทาง ลำปาง เวลา 13.00 น. - ดอนเมือง เวลา 14.20 น. เที่ยวบิน DD8507 ท่าอากาศยานลำปาง -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
19.30 น.   ร่วมฟังสวดอภิธรรม ศพ นางชุบ สงวนพงศ์ มารดานายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ศาลา 1 วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุทธยา จ.พระนครศรีอยุทธยา -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุม คอกก. ส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดลำปาง ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรม -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุม คกก.รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมศิลาดล กลุ่มพัฒนาเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรม อ.เกาะคา -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/ 2561 ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่นฯ ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.30 น.   ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ คสช-กกล.รส. และ ประชุมสัมมนาปราชญ์ความมั่นคง (ศูนย์ปรองดอง) โรงแรม วังจันทน์ พิษณุโลก -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 ห้องประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดลำปาง ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่น -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กุมภาพันธ์ 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509