USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานงานวันครู (การแต่งกาย : ชุดสุภาพ สูทผูกไทด์) หอประชุมจันทน์ผา ม.ราชภัฎลำปาง ผู้ประสานงาน : คุรุสภา นก 094-5391662
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
14.00 น.   ประธานการประชุมคณะทำงานโครงการ "ปั่นไม้ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No one left behind" จังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.30 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสมาชิกทหารกองหนุน หอประชุมอำเภอห้างฉัตร ตำบลเวียงตาล จังหวัดลำปาง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
11.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 รุ่นที่ 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง กำหนดการฝึกอบรม 16-18 ม.ค.61
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ตรวจผลการปฎิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 จังหวัดลำปาง ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งขาม ม.6 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.00 น.    ตรวจผลการปฎิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านสองแควเหนือ ม.1 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประชุม คกก.บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง ผวจ.มอบ<<<   ย้อนหลัง | เดือน มกราคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509