USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันจันทร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.30 น.   ประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนบุญวาทย์ ผู้ประสานงาน : ศึกษา ดร.กฤษฎา 090-8939162
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ประธานพิธีเปิดการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 หอประชุมอาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์ ผู้ประสานงาน : ศึกษา ดร.กฤษฎา 090-8939162
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   พบปะมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.แม่เมาะ ภายใต้แคมเปญ "ลำปาง..ปลายทางฝัน" ปางหลวงการ์เด้นท์ ผู้ประสานงาน : กฟผ.แม่เมาะ ผกาย 080-4466451
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานในงาน "22 ปี วันละสังขารอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก" สถานปฏิบัติธรรม สุสานไตรลักษณ์ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.30 น.   ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VTC สลช.คสช. WR มทบ.32 -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
16.00 น.   ร่วมงานถวายเลี้ยงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ออกตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561 จังหวัดลำปาง ที่ทำการกำนันตำบลวังแก้ว บ้านห้วยต้นเคาะ ม.7 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.00 น.   ออกตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561 จังหวัดลำปาง อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านดอนแก้ว ม.8 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติราชการปกติ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มกราคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509