USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ออกรายการวิทยุ "ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" สวท.ลำปาง ผู้ประสานงาน : ผอ.สวท. 092-2468583
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   คุณพรรณคำ ตาคำ (นักการข่าวชำนาญการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ชุดปฏิบัติการ จ.เชียงใหม่) เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ห้องประชุมวังธาร รร.รีเจนท์ลอด์จ ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานพิธีเปิดการอบรมด้านการส่งเสริมการค้าออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม ห้องประชุมศิลาดล ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิคฯ อ.เกาะคา -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุม กบจ.ลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ปฏิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
10.00 น.   พิธีปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ.เขต 10 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
14.00 น.   ฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนหมู่บ้าน อพป. บ้านแม่สงเหนือ ม.6 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพตติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุม ก.บ.จ.ลำปาง ห้องประชุมเวียงละกอน -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มกราคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509