USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติราชการในพื้นที่ - -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ประธานพิธีบวงสรวง พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ โรงพยาบาลลำปาง ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.30 น.   ประธานประชุม คกก. ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดลำปางเพื่อคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ห้องประชุมเขลางค์นคร ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุม คกก. พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ.ลำปาง ห้องประชุม สนง.พระพุทธฯ -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
15.30 น.   บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   พ.อ.(พ.)สุยุทธ์ วัฒนลิขิต (ตท.28) หัวหน้าชุดตรวจกิจการสายงานสัสดีและเรือนจำทหาร ประจำปี 2561 เข้าพบ ห้องประชุม ผวจ.ลป ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม และคณะ เข้าพบ ห้องประชุม ผวจ.ลป ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์มหาชาติ) ครั้งที่ 15 ลานมณฑปพระพุทธนิรวโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (ศาลหลักเมือง) ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.30 น.   ร่วมต้อนรับรองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหมและคณะเข้าเยี่ยมคำนับผู้ว่าราชการและประชุุมพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนฯ ศาลากลาง จ.ลำปาง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
13.30 น.   ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหมู่บ้าน อพป.ประจำปี 61 บ้านแม่สงเหนือ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง กำหนดการฝึก 9-14 ม.ค.61
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
18.00 น.   ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.10) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ด้านงานทะเบียนและบัตรประชาชน ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประชุมการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพื่อการระดมสรรพกำลัง ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประชุมการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพื่อการระดมสรรพกำลัง ห้องประชุมอาลัมภางค์ การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบสีกากี
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
10.30 น.   ประชุม คกก. ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดลำปางเพื่อคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ห้องประชุมเขลางค์นคร -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มกราคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509