USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันอังคาร ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.30 น.   พล.ต.ภูมิชาย นิลกำแหง ผู้ช่วย จเร กอ.รมน. และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ห้องปฏิบัติงาน -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมหารือ เรื่อง งบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2562 ห้องประชุมอาลัมภางค์ -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานประชุม คกก. รับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด (มชช.) ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชน -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประธานประชุม คอกก. โอนกรรมสิทธิ์และบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
17.00 น.   ประธานพิธีเปิดงานเกษตรราชภัฎลำปาง ลานหน้าโรงยิมเนเซียม ประตูทางเข้า 3 ม.ราชภัฎลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ตรวจสอบพื้นที่การพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ท่าทรายวังวะ อ.เถิน -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประชุมพิจารณาคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดลำปาง เทศบาลตำบลเถินบุรี อ.เถิน -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.30 น.   รับตรวจการปฏิบัติและประเมินผล จาก สำนักจเร กอ.รมน. ห้องประชุมเวียงละกอน -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประชุมพิจารณาขออนุญาตดูดทรายประจำจังหวัดลำปาง ห้องประชุม ทต.เถินบุรี อ.เถิน -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครเช่าอาคารสถานที่ฯ ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่นจังหวัด -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
17.00 น.   ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเยี่ยมชมการจัดงานเกษตรราชภัฎลำปาง ครั้งที่ 6 ลานโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มกราคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509